Skip to main content

Materská škola, základná škola a praktická škola, Boskovice

MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice, Štefánikova 2 je plne organizovaná. V súčasnej dobe má 85 žiakov. Vzdeláva žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Výchova mimo vyučovania je zabezpečená školskou družinou a internátom školy. Škola zaisťuje komplexnú výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím zo širokého okolia od prvého ročníka po deviaty, podľa potrieb žiakov. Má 3 odlúčené pracoviská (MŠ pri DO Nemocnice Boskovice, MŠ pri JDC, stacionár BETANY). Na základné vzdelávanie nadväzuje výchova a vzdelávanie v praktickej škole jednoročnej a praktickej škole dvojročnej. Hlavnou úlohou v nadväznosti na primárne vzdelávanie je rozvíjať u žiakov základné kompetencie – systém vedomostí, schopností, postojov a hodnotovej orientácie, rešpektujúci spoločenské, inštitucionálne a špecifické ciele. Z celkového vývoja školy je zjavné postupné zlepšovanie podmienok a vybavenosti školy v súlade s aktuálnymi trendmi, zameranie sa na tvorivé aktivity žiakov a činnostné učenie.

Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Staffová, vedúca učiteľka

E-mail: staffova@centrum.cz

Snoezelen miestnosť

Na škole je zriadená 1 multisenzorická miestnosť a 2 rehabilitačné miestnosti.

Vybavenie Snoezelen miestnosti

 • vodná posteľ s baldachýnom
 • hviezdne nebo
 • závesná hojdačka
 • aromalampa, vonné oleje
 • vonné vrecúška
 • optické vlákna so svetelným zdrojom
 • bublinkové valce
 • interaktívny ovládač pre optické vlákna a bublinkový valec
 • prehrávač s relaxačnou hudbou
 • Space projektor
 • dataprojektor s notebookom
 • pomôcky na polohovanie
 • plyšové hračky
 • hmatové kocky
 • záťažové plyšáky
 • polohovací vak
 • polohovacie vankúše
 • fitlopty
 • hudobné nástroje
 • hudobné hračky
 • farebné reflektory s točiacou sa zrkadlovou guľou
 • svetelné hadice
 • lampy so svetelnými efektmi

Klienti

Žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (mentálne postihnutie, kombinované postihnutie, žiaci s poruchami správania, žiaci s autizmom).

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako terapeutickú, pedagogickú a relaxačnú aktivitu. Cieľom nášho pôsobenia na žiakov je rozvíjať komplexné schopnosti žiakov, stimulovať ich zmysly, navodiť stav relaxácie, posilniť ich vzťahy s pedagógmi a znižovať mieru ich agresívnych prejavov. Prácu zameriavame individuálne aj skupinovo. Vedieme žiakov k tomu, aby spolupracovali a zažívali spoločné zážitky. Snoezelen nám umožňuje budovať väzby a vzájomne sa lepšie spoznávať. Snoezelen miestnosť sme otvorili v roku 2014. Samozrejme, že nás čaká ešte mnoho pracovného úsilia, ale sme presvedčení, že táto vynaložená aktivita bude istotne odmenená spokojnosťou našich žiakov.