Skip to main content

Materská škola, Iľjušinova 1, Bratislava

Materská škola sa dlhodobo venuje integrovanej predprimárnej výchove a vzdelávaniu detí s autizmom.

Škola má zriadených 6 tried pre bežnú populáciu s kapacitou 134 detí a 2 špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra s kapacitou 12 detí. Viac informácií o škôlke nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

PaedDr. Mária Králiková, riaditeľka MŠ

E-mail: msiljusinova@stonline.sk

Špeciálne triedy: mysky@primaskolka.sk

Snoezelen miestnosť

V škole máme zriadenú bielu multisenzorickú miestnosť s hrovými prvkami.

Vybavenie miestnosti

 • vodná posteľ
 • bublinkový valec
 • optické vlákna so svetelným zdrojom
 • interaktívny ovládač
 • projektor pre obrázkové kotúče
 • zrkadlová guľa s reflektorom
 • závesné kreslo
 • polohovacie vaky
 • masážne kreslo
 • fitlopta
 • Orffove inštrumentárium
 • CD s relaxačnou hudbou
 • plazma lampa
 • pomôcky pre rozvoj hmatu (loptičky, pierka, stuhy, šatky a iné)

Klienti

Deti predškolského veku s poruchou autistického spektra, deti s poruchami učenia alebo poruchami správania, intaktné deti.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame od roku 2008 ako voľnočasovú aktivitu, pedagogické podporné opatrenie i terapeutickú aktivitu. V miestnosti realizujeme individuálne i skupinové pobyty. V procese adaptácie dieťaťa na škôlku v miestnosti robíme i skupinové aktivity s rodinnými príslušníkmi dieťaťa. Snoezelen vedie k stimulácii zmyslov, relaxácii a zbaveniu úzkostí. Pomáha pri rozvoji motoriky, komunikačných zručností a kognitívnych schopností. Napomáha zlepšeniu koncentrácie a pozornosti, vedie k posilneniu vzťahu a k znižovaniu agresívneho a autoagresívneho správania. Okrem metódy Snoezelen v miestnosti realizujeme aj bazálnu stimuláciu, terapiu senzorickej integrácie, aromaterapiu a muzikoterapiu.