Skip to main content

Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Liptovskom Mikuláši pri Spojenej škole, J. Rumana 6, poskytuje odborné poradenské intervencie deťom a mládeži s mentálnym postihnutím a vzájomnou kombináciou postihnutí vo veku od 3 rokov po ukončenie prvej prípravy na povolanie.

Viac informácií nájdete na tejto internetovej stránke.

Kontakt
ná osoba

PhDr. Gabriela Erhardtová, školský psychológ

E-mail: 
cspplm@gmail.com

Tel., fax: 044/5526619 

Snoezelen miestnosť

Áno.

Klienti

Klientmi a cieľovou skupinou nášho zariadenia sú deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím od 3 rokov po ukončenie prvej prípravy na povolanie.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako terapeutickú aktivitu.