Skip to main content

Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin

Škola poskytuje predškolské a základné vzdelanie okrem bežných žiakov aj žiakom a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou školskej integrácie.

Súčasťou školy je i školský klub detí. Škola tiež organizuje rôzne voľnočasové aktivity (turistický krúžok, šachový krúžok, plávanie, cestovateľský krúžok). Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Jana Šventová, školská špeciálna pedagogička

E-mail: jana.sventova@zshurbanova.sk

Mgr. Slavomíra Matisová, školská psychologička

E-mail.: slavkamatisova@gmail.commatisova@zshurbanova.sk

Snoezelen miestnosti

V škole sú od septembra 2012 zriadené dve multisenzorické miestnosti – relaxačná a stimulačná.

Vybavenie miestností

 • domáce kino
 • datavideoprojektor
 • premietacie plátno
 • závesy s aplikáciou
 • fototapeta
 • stimulačná pracovná plocha
 • zrkadlová guľa s reflektorom
 • svietiace loptičky
 • svietiace prúty
 • lávová lampa
 • zvuková podložka
 • hudobné nástroje
 • hovoriaca krabička
 • CD s rôznymi typmi hudby
 • predmety z rôznych materiálov
 • plyšové zvieratá
 • modelovacie hmoty
 • mäkké poddajné valčeky
 • hojdacie kreslo
 • balančné podložky
 • pomôcky na aromaterapiu
 • hmatová stena
 • polohovacie vaky

Klienti

Deti predškolského veku a žiaci základnej školy – zdraví žiaci, žiaci s intelektovým nadaním, žiaci s rôznymi formami zdravotného znevýhodnenia (telesné postihnutie, zrakové postihnutie, sluchové postihnutie, porucha autistického spektra, poruchy správania, špecifické vývojové poruchy učenia, psychiatrická diagnóza).

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako pedagogické podporné opatrenie i terapeutickú aktivitu s cieľom rozvíjať zmyslové vnímanie, komunikáciu, motoriku a rôzne kognitívne funkcie žiakov. Žiaci veľmi radi navštevujú Snoezelen. Aktivity, ktoré robíme v Snoezelen miestnostiach, sme v minulosti robili v bežných pracovniach odborných zamestnancov. Vďaka Snoezelenu sú žiaci uvoľnenejší, tvorivejší, vnímavejší na senzorické podnety, ľahšie sa rozvíja ich slovná zásoba, aktivity sú pre nich atraktívnejšie, lepšie sa rozvíja fantázia a predstavivosť. V miestnosti realizujeme individuálne i skupinové pobyty. Multisenzorické prostredie využívame tiež na terapiu senzorickej integrácie, muzikoterapiu, aromaterapiu, arteterapiu a rôzne psychohry.

 

Uložiť

Uložiť