Skip to main content

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu, Kremnica

Škola vzdeláva žiakov so sluchovým postihnutím alebo s kombinovaným postihnutím, kde je k poruche sluchu pridružené ďalšie postihnutie.

Škola sa člení do týchto organizačných zložiek: Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Špeciálna materská škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Praktická škola a Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ZŠI pre SP Viliama Gaňu. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Drahomíra Miklošovičová, špeciálny pedagóg

E-mail: drami2605@gmail.com

Snoezelen miestnosť

Na škole je od januára 2013 zriadená Snoezelen miestnosť.

Vybavenie miestnosti

 • bublinkový valec
 • interaktívny ovládač pre bublinkový valec
 • vodný matrac
 • optické vlákna so svetelným zdrojom
 • projektor Super Solar 100C
 • obrázkové kotúče – stromy, tropické ryby, hviezdna obloha
 • zrkadlo s pôvabnými tvarmi
 • aromadifuzér Profesionál
 • hudobné nástroje
 • CD prehrávač a upokojujúce CD
 • nástenný panel zhotovený z rôznych materiálov
 • didaktické pomôcky na hmatovú stimuláciu
 • závesné kreslo
 • polohovacie vaky
 • nástenný panel na rozvoj jemnej motoriky
 • motorický stolík
 • nástenný panel na rozvoj DK
 • zrkadlová guľa s farebným reflektorom
 • bublinkostroj

Klienti

Deti a žiaci so sluchovým postihnutím alebo so sluchovým postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, viacnásobným postihnutím, špecifickými vývojovými poruchami učenia alebo psychiatrickou diagnózou. Snoezelen využívajú aj zamestnanci našej školy na relaxáciu.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen nám pomáha napĺňať individuálne potreby žiakov v závislosti od ich diagnóz a cieľov stanovených v individuálnych vzdelávacích plánoch. Snoezelen využívame ako pedagogické podporné opatrenie s cieľom rozvíjať zmyslové vnímanie, motoriku, komunikačné i kognitívne schopnosti. Snoezelen tiež prispieva k zlepšeniu interakcie s prostredím, rozvoju samostatnosti, prehĺbeniu vzťahu pedagóg/žiak. Pobyty v miestnosti poskytujú žiakom príležitosť pre relaxáciu a vedú k zníženiu miery agresívneho a autoagresívneho správania. Miestnosť nám neslúži iba na relaxáciu a oddych. Môžeme v nej tiež pripraviť nádhernú štruktúrovanú hodinu, plnú zážitkových okamihov (napr. tematická Hodina vanilky). Multizmyslová percepcia, ktorá prechádza celým telom. Žiadny zmysel dieťaťa neostáva v pozadí. V miestnosti realizujeme individuálne aj skupinové pobyty. Okrem metódy Snoezelen využívame multisenzorickú miestnosť na terapiu senzorickej integrácie, aromaterapiu, muzikoterapiu a biblioterapiu.