Skip to main content

ČÍTANIE A PÍSANIE U ŽIAKOV S AUTIZMOM

Ako učiť čítať a písať žiakov s autizmom a mentálnym postihnutím

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Vyvodzovanie a nácvik algoritmu písania a čítania u žiakov s poruchou autistického spektra s mentálnym postihnutím

Termín školenia: 5.10.2024

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s polhodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Ružomberok, Spojená škola, malé Tatry 3 – pozrieť na mape.

Pre koho je školenie určené:

Jednodenné školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, pedagógom a špeciálnych pedagógom žiakov s autizmom v kombinácii s mentálnym postihnutím (môže ísť o pedagógov, ktorí vzdelávajú žiakov s PAS v kombinácii s mentálnym postihnutím, alebo o pedagógov žiakov s PAS v kombinácii s mentálnym postihnutím vzdelávaných v základnej škole formou integrácie).

Obsahová náplň školenia:

Prostredníctvom rozvíjania jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov s poruchou autistického spektra cielene budujeme zručnosti, ktoré sú potrebné na získavanie informácií a následne ich výmenu v bežnom živote. V rámci školenia sa upriamime na špecifiká, ktoré súvisia s nácvikom čítania a písania u žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím. Ide predovšetkým o špecifiká v motorickej oblasti,  senzorickej oblasti a taktiež v oblasti porozumenia. Zacielime sa na vybrané metódy, ktoré sa využívajú pri nácviku čítania a písania (ako sú napr. analyticko-syntetická metóda, globálna metóda a metóda sociálneho čítania). Na školení sa budeme následne zaoberať praktickými ukážkami vyššie uvedených metód. Zameriame sa aj na vhodnosť didaktického materiálu, ktorý by mal spĺňať princípy štruktúrovaného učenia (individuálny prístup, vizualizácia, štruktúra). 

Akreditácia: 

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie (bude zaslané do 5 pracovných dní v elektronickej forme na e-mail účastníka).

Cena školenia: 69 EUR (poplatok sa hradí vopred)

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 915 905 699 alebo na stefancik@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte garantku PaedDr. Janu Hrčovú, Ph.D. na hrcova@3lobit.sk, prípadne telefonicky na čísle +421 944 565 068.

Maximálny počet účastníkov: 12 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * *

Školenie vedie: PaedDr. Martina Magová, Ph.D.

Vyštudovala študijný odbor špeciálna pedagogika pre učiteľov na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (2012). V Ružomberku na Katolíckej univerzite ukončila rigorózne konanie (2013) v odbore Špeciálna pedagogika. Doktorandské štúdium absolvovala na Masarykovej univerzite v odbore Špeciálna pedagogika v roku 2016. V rámci praxe pôsobila od roku 2014 do roku 2015 na pozícii asistenta učiteľa v triede pre žiakov s autizmom na Špeciálnej základnej škole v Ružomberku a od roku 2015 pôsobí v danej škole ako pedagóg v triede pre žiakov s autizmom v kombinácii s mentálnym postihnutím. Odborne sa profiluje na oblasť špecifických vývinových porúch učenia a na problematiku osôb s pervazívnymi vývinovými poruchami. Od roku 2012 až doteraz pôsobí na akademickej pôde, najprv ako asistent a teraz ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, na Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky.


Úhrada školenia

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania kurzu, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási z kurzu menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania kurzu, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúci kurz, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.