Skip to main content

Snoezelen pre ľudí so zmyslovými poruchami a obmedzenými verbálnymi schopnosťami

Článok poskytuje základné informácie o detskom centre Bloorview MacMillan v Toronte, ktoré patrí medzi priekopníkov vo využívaní metódy Snoezelen v Severnej Amerike. Pracovník centra sa v príspevku podelil o svoje skúsenosti s budovaním a využívaním multisenzorických prostredí rôzneho typu. Poukázal tiež na výhody vytvárania Snoezelen miestností nielen pre deti s postihnutím, ale pre celú komunitu.

Pozadie: kto sme?

Detské centrum Bloorview MacMillan je najväčším detským rehabilitačným zariadením v Ontáriu a zároveň jednou z najvýznamnejších pediatrických inštitúcií v Kanade. Poskytujeme vysoko špecializovanú zdravotnícku starostlivosť, ambulantnú starostlivosť a program pre komunity pre viac ako 5 000 detí ročne. Sme veľmi dynamické detské rehabilitačné centrum, ktoré neustále hľadá nové možnosti na zlepšenie kvality života svojich klientov. Máme dve veľké zložky. Jednou z nich je nemocnica Bloorview, ktorá poskytuje starostlivosť pacientom, druhou centrum MacMillan, ktoré sa zameriava na komunitu a služby.

Našou filozofiou je na rodinu zameraná rehabilitácia, obhajovanie, vzdelávanie a výskum. Naším zámerom je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť svoj plný potenciál, a to nielen v oblasti vzdelávania, duchovného rozvoja, ale aj v oblasti voľnočasovej a v oblasti rozvoja zručností. Máme približne 400 pracovníkov na plný úväzok a 350 pracovníkov na čiastočný úväzok. Každý rok uskutočníme približne 30 000 návštev našich ambulantných pacientov. Každoročne približne 80 ľudí využije našu nemocnicu. Časť z nich má komplexné medicínske potreby a zostávajú v nemocnici dlhší čas. Viac ako 600 dobrovoľníkov ročne odpracuje viac ako 60 000 hodín.

Množstvo odborníkov pracuje pod jednou strechou, aby sme mohli uplatňovať holistický prístup pri poskytovaní jednotlivých služieb pre deti. Ide o lekárov, zubárov, sestry, ošetrovateľov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov, arteterapeutov, muzikoterapeutov, herných terapeutov, pedagógov pre deti raného a predškolského veku, inžinierov, inštruktorov na rozvoj zručností, protetikov, farmaceutov, psychológov, výskumných pracovníkov, sociálnych pracovníkov, logopédov, respiračných terapeutov, podporných pracovníkov, študentov, učiteľov, technikov, kňaza či špecialistov na rekreačnú terapiu.

Bloorview MacMillan je celosvetovo známy pre výskumnú a vývojovú činnosť v oblasti asistenčných zariadení. Neustále sa snažíme vylepšovať napríklad technológiu v protézach, aby sa deti mohli lepšie zapájať do voľnočasových a športových aktivít, ako je lyžovanie alebo hra na husle.

Snoezelen v detskom centre Bloorview MacMillan

Prvá multisenzorická miestnosť v Kanade bola otvorená práve v detskej nemocnici Bloorview v roku 1992. V roku 1995 sme zriadili ďalšiu menšiu miestnosť, aby sme vyhoveli aj potrebám väčšej skupiny pacientov v ambulantnej starostlivosti v oblasti Toronta. V roku 2002 naše centrum zriadilo prvú Snoezelen plaváreň (vodný Snoezelen) v Severnej Amerike.

Snoezelen program v centre Bloorview MacMillan možno sumarizovať do štyroch slov: komunita, výzva, inováciaa v neposlednom rade kreativitaMojím zámerom v rámci príspevku je popísať rôzne aktivity v rámci Snoezelenu a zapojenie rôznych odborníkov. Dúfam, že zdieľanie týchto informácií bude inšpirovať ďalšie inštitúcie a podporí budúcu spoluprácu medzi našimi organizáciami.

1.     ,,Snoezelen v akcii“ je o … KOMUNITE

Snoezelen ako komunitný program je prevádzkovaný v rámci oddelenia pre komunitné služby, v ktorého kompetencii je podporovať individuálny zdravý životný štýl v podporujúcej a interaktívnej komunite. S ohľadom na Snoezelen program podporujeme a vyzdvihujeme:

  • dôležitosť voľného času a rekreácie pre jednotlivcov s postihnutím, ktoré im môže brániť pristupovať k tradičnejším zdrojom aktivít,
  • potrebu vytvoriť voľnočasovú službu, ktorá bude ľahko dostupná aj pre jednotlivcov s postihnutím, a ktorú budú môcť zdieľať v rámci širšej komunity,
  • dôležitosť vytvorenia rovnováhy v rámci nemocničného zariadenia.

Centrum nasleduje program komunitných služieb, ktoré majú zaistiť, aby ich dosah bol maximálny. Napríklad, v oblasti zdieľania zdrojov, organizujeme workshopy pre rodičov a opatrovateľov, aby mohli vstupovať do Snoezelen miestnosti v rámci centra samostatne s minimálnou supervíziou. Snoezelen koordinátor je tiež zdrojom informácií pre tie orgány a jednotlivcov, ktorí majú záujem o rozvíjanie Snoezelenu.

Centrum tiež vystupuje ako komunitné zariadenie, v ktorom širšia komunita využíva našu Snoezelen miestnosť alebo Snoezelen plaváreň. Momentálne má prístup do Snoezelenu 12 externých organizácií, ktoré sa zameriavajú na prácu s jednotlivcami s postihnutím. Centrum tiež poskytuje informačné stretnutia zamerané na Snoezelen pre organizácie a skupiny, vrátane študentov zapojených do akademického výskumu a terapeutickej rekreácie.

Bloorview MacMillan tiež podporuje komunitný rozvoj, v rámci ktorého iné organizácie uznali dôležitosť Snoezelenu a žiadajú o asistenciu pri budovaní vlastných multisenzorických miestností. V roku 2001 sa vďaka programu centra podarilo podieľať sa na vývoji minimálne 6 miestností v Toronte.

Ďalšie iniciatívy vyvinuté v rámci Snoezelen programu zahŕňajú napríklad vydávanie štvrťročného newsletteru, ktorý je k dispozícii v centre a aj pre širšiu komunitu. Tiež sme vytvorili inštruktážne video s výpoveďami pracovníkov centra, komunitných pracovníkov a klientov, ktoré je za malý poplatok k dispozícii pre tých, ktorí majú záujem dozvedieť sa o Snoezelene viac a chcú si vytvoriť vlastnú miestnosť.

Ako vedúca organizácia v oblasti komunitného Snoezelen programu si uvedomujeme viaceré výhody, ktoré ponúkajú komunitné Snoezelen miestnosti:

  • vytvárajú príležitosť na sieťovanie rôznych organizácií – silná stránka spočíva v diverzite a v poskytovaní rôznych pohľadov,
  • umožňujú zdieľať náklady na prevádzku miestnosti cez užívateľské poplatky a dotácie,
  • maximalizujú prístup komunity k úžasnému zdroju, ktorý pôsobí ako ,,vyrovnávač“ – niečo, k čomu má intaktná majorita prístup len prostredníctvom minority (ľudí s postihnutím).

2.     ,,Snoezelen v akcii“ je o… VÝZVE

Vodný Snoezelen

Je to program, ktorý je v našom centre stále v počiatočnej fáze. Drží si status prvej Snoezelen plavárne v Severnej Amerike. Aj keď už pred tým existovali akési kúpele s prvkami Snoezelenu, boli sme prví, kto tieto elementy aplikoval do prostredia plavárne. Mali sme pocit, že naši klienti by mohli oveľa viac získať, ak by sa spojili senzorické aspekty Snoezelenu a medicínsky prínos terapeutického vyhrievaného bazéna.

Naším primárnym cieľom je, aby z tohto Snoezelen programu mohli profitovať klienti s akýmkoľvek postihnutím. Predpokladáme a dúfame, že toto jedinečné prostredie zabezpečí klientom zmenu oproti bežnému terapeutickému harmonogramu a poskytne im príležitosť na rozvíjanie sociálnych zručností a podporí rozvoj ich motorických a komunikačných zručností. Do Snoezelen plavárne majú prístup ergoterapeuti, fyzioterapeuti a integratívna škola centra a tiež širšia komunita rodičov a príslušné asociácie pre jednotlivcov s postihnutím.

Snoezelen plaváreň bola pôvodne terapeutický vyhrievaný bazén. Raz sa rozhodlo, že medicínsky prínos terapeutického bazénu možno skombinovať so senzorickými aspektmi Snoezelenu. Bolo pre nás výzvou vytvoriť prostredie, ktoré by umožňovalo terapeutom využívať bazén bez toho, aby Snoezelen komponenty narúšali priebeh bežnej terapie. Inou požiadavkou na vybavenie bolo, aby sa dalo jednoducho presťahovať, pretože v najbližších rokoch sa počíta s prestavbou centra.

Súčasná plaváreň má k dispozícii zdvíhacie zariadenie pre imobilných klientov a tiež rampu, ktorá umožní prístup vozíka k vode. Pred niekoľkými rokmi bola oblasť bazéna vyzdobená na tému čarodejníka z krajiny Oz a obsahovala ručne maľované drevené panely s jednotlivými postavami a tiež dúhu, ktorá sa rozprestierala po celej miestnosti.

V roku 2001 bola spracovaná projektová žiadosť, ktorá popisovala finančné náklady a prínos Snoezelen plavárne. V júli 2002 sa vodný Snoezelen stal realitou aj vďaka tvrdej práci a spolupráci prevádzkových zamestnancov, terapeutov a oddeleniu komunitných služieb.

Po viacerých diskusiách s naším dodávateľom Flaghouse Canada sme inštalovali tieto komponenty: jeden 1,83 m vysoký bublinkový valec, dva menšie valce, dva zväzky optických vlákien, pričom jeden z nich dosahuje na vodu, projektor, ktorý na vodu a na steny premieta živé tvary a farby, tri bodové reflektory s točiacimi sa kotúčmi, trblietajúca sa sieť a reproduktor pod vodou. Zrkadlá sú umiestnené zámerne v rohu miestnosti a tiež optické vlákna, ktoré sú uložené tak, aby pripomínali riasy. Celá miestnosť má rozmery 8 x 8 x 5,5 m.

Jedno z prvých stretnutí sa konalo koncom leta 2002 s deťmi z jednotky kontinuálnej starostlivosti v nemocnici Bloorview. Ich malé tváre pozorne sledovali svetlá a bolo počuť zvuky radosti a vzrušenia, keď optické vlákna pošteklili ich tváre. Projektor, ktorý vrhal dúhové farby na ich tváre, v nich vyvolal zvedavosť a smiech. Pustili sme hudbu z filmu Chariots of fire, a tá bola prostredníctvom reproduktora pod vodou transformovaná na vibroakustický podnet.

Po niekoľkých stretnutiach s deťmi boli rekreační terapeuti spokojní, pretože deti boli menej pasívne a získali nové skúsenosti – reakcie na meniace sa svetlá, verbalizácia vo forme zvukov, deti poznávali, že sa nachádzajú v Snoezelene. Jeden malý chlapec dosiahol neobvykle vysokú úroveň reakcií, ktorú nikdy pred tým nevykazoval – uprený pohľad do prenosného zrkadla, ktoré pred neho položil terapeut.

3.     ,,Snoezelen v akcii“ je o… INOVÁCII

Vytvorenie Snoezelen hodnotiacej škály pre terapeutov

Snoezelen v Bloorview MacMillan momentálne poskytuje veľmi dôležité voľnočasové využitie, ktoré je oddelené od rôznych terapeutických intervencií. Na Snoezelen miestnosť nahliadame aj ako na ideálne miesto, kde sa dieťa môže emočne uzdraviť z potenciálne traumatizujúcich procedúr, ako sú návšteva lekára alebo hospitalizácia. Aj keď Snoezelen nie je propagovaný ako terapia, potichu je uznaný jeho terapeutický efekt.

Pokračujúcou výzvou je absencia hodnotiacich (meracích) nástrojov, ktoré umožnia terapeutom a ďalším odborníkom dôvodne zhodnotiť efektivitu Snoezelenu u svojich klientov.

Vypracovanie takejto škály si vyžaduje spoluprácu rôznych odborníkov centra. Ideálnym scenárom by bol jeden zástupca z každej oblasti neurovývinových, neurorehabilitačných a muskuloskeletálnych programov a štyria ergoterapeuti/fyzioterapeuti. Získavanie ďalších členov sa robí prostredníctvom profesných poradcov pre oblasti rekreačná terapia, psychológia, fyzioterapia, ergoterapia a logopédia.

Využívanie Snoezelenu a uvedenej škály má poskytnúť príležitosť na podrobné intervencie a hodnotenie klientovej schopnosti spracovania, triedenia a komunikačnej zručnosti. Nestresujúce prostredie vytvorí nové možnosti polohovania a nové cesty pre prácu vzhľadom na vek a stupeň postihnutia klienta. Aj pre samotného klienta sú terapeutické hodnotenie a intervencie menej stresujúce, pretože Snoezelen prostredie je zaujímavejšie, vzrušujúcejšie, upokojujúcejšie, priateľské a bezpečné.

Vytvorenie rešpektovanej hodnotiacej škály by pre terapeutov a ostatných odborníkov detského centra znamenalo, že môžu pristupovať do miestnosti presne podľa svojich individuálnych programov a špecifických cieľov, zatiaľ čo by aplikovali menej direktívny prístup. Škála má uspokojiť potreby odborníkov zaznamenať výstupy z práce v Snoezelene. Inými slovami, ako povedala Prof. Krista Mertens, preukázalo by to, že Snoezelen môže byť vedecký bez toho, aby ,,obetoval svoje srdce“.

Snoezelen v nemocnici: vytvorenie mobilného Snoezelenu (Snoezelen a la carte) pre potreby paliatívnej starostlivosti

Nemocnica v Bloorview získala mobilný Snoezelen, ktorý obsahuje: bublinkový valec, stereo, masážne pomôcky, vibračnú trubicu, projektor, optické vlákna, pomôcky na aromaterapiu, stimulačné hračky, zvukové pomôcky, dažďovú palicu a ďalšie senzorické pomôcky.  Mobilný Snoezelen využíva najmä rekreačný terapeut a herný špecialista.

Táto forma Snoezelenu je odpoveďou na potrebu mnohých klientov hospitalizovaných v nemocnici, ktorým nie je dostupná hlavná multisenzorická miestnosť, či už kvôli fyzickým obmedzeniam alebo závažnosti zdravotného stavu. Identifikovali sme dve skupiny, ktoré môžu profitovať z mobilného Snoezelenu:

  • klienti z oddelenia pokračujúcej komplexnej starostlivosti, ktorí nie sú schopní opustiť ho bez sprievodu personálu,
  • klienti v paliatívnej starostlivosti, ktorí trpia bolesťami a Snoezelen im môže byť nápomocný.

Prístup k multisenzorickému prostrediu im umožní objavovať, hrať sa a relaxovať aj v prostredí izby – to sa predpokladá hlavne u klientov oddelenia komplexnej pokračujúcej starostlivosti. U klientov v paliatívnej starostlivosti sa prínos mobilného Snoezelenu očakáva najmä v oblasti relaxácie a príležitosti na kontrolu, čo je veľmi hodnotné v posledných fázach starostlivosti. V neposlednom rade existencia mobilného Snoezelenu je príležitosťou na relaxáciu pre rodinu priamo v izbe pacienta.

4.     ,,Snoezelen v akcii“ je o… KREATIVITE

Aplikácia Snoezelenu do hudobných a umeleckých programov

Zatiaľ čo samotné vybavenie Snoezelenu poskytuje príjemnú stimuláciu zmyslov/relaxáciu a môže byť motiváciou k učeniu, jeho možnosti využitia sú obmedzené len ľudskou predstavivosťou.

Napríklad máme oddelenia umenia a muzikoterapie, ktoré pracujú s klientmi v skupinách alebo individuálne, aby im pomohli rozvíjať ich tvorivé schopnosti. Oddelenie muzikoterapie má k dispozícii Soundbeam, ktorý využíva aj integratívna škola v centre. Soundbeam je elektronický systém, ktorý vysiela ultrazvukové lúče a ich prerušenie vyvolá nejaký zvuk. Je vhodný pre klientov bez ohľadu na schopnosti, pokiaľ sú schopní vykonať aspoň minimálny pohyb, aby vyvolali zvuk. Využíva sa aj v rámci triedy a jeho použitie je súčasťou hudobného kurikula.

Soundbeam sme zaviedli aj do multisenzorickej miestnosti. Pilotnou skupinou, na ktorej sa vyskúšal, boli deti so stredne ťažkým až ťažkým telesným postihnutím, ktoré sa zúčastnili počítačového tábora. Počas pobytu si osvojovali pokročilé počítačové zručnosti a sociálne zručnosti. Muzikoterapeut čoskoro zistil, že využívanie Soundbeamu v Snoezelene by mohlo byť výzvou vzhľadom na množstvo vybavenia a možnosti rozptýlenia.

Po prvých stretnutiach, počas ktorých deti vykazovali sporadický záujem o tvorenie hudby a upriamovali svoju pozornosť na iné komponenty (čo bolo ideálne pre zachovanie filozofie Snoezelenu a nezámernej hry), sme si uvedomili, že potrebujeme mať určitý formát, cez ktorý by sme klientom ponúkli určitú formu sprevádzania bez toho, aby sme boli reštriktívni.

Po niekoľkých úvahách sme sa rozhodli, že programové vybavenie Soundbeamu by mohlo viac korešpondovať s ostatným vybavením miestnosti. Napríklad, sú meniace sa svetlá a tvary na bublinkovom paneli viac ako fantazijná hudba alebo skôr pripomínajú flautu? Takýmto spôsobom sme prešli všetky komponenty a priradili sme im hudbu.

Potom sme sa pokúsili vymyslieť nejaké hry, kde by sa dal využiť Soundbeam a jednotlivé komponenty v miestnosti. Napríklad, na jednom z prvých stretnutí sme navrhli, aby deti tvorili hudbu podľa toho, ako rýchlo sa otáča panel s rotujúcim kolesom (pozostáva zo sekvencie svietiacich tvarov, ktoré môže sám klient zrýchliť alebo spomaliť alebo meniť samotné tvary). Jedno dieťa mohlo aktivovať panel a druhé na Soundbeame pohybovalo rukami rýchlejšie alebo pomalšie, aby vytvorilo hudbu zodpovedajúcu rýchlosti kotúča. Iná hra pozostávala z toho, že sme Soundbeam prispôsobili tak, aby dlhšie udržiaval tón. Úlohou dieťaťa bolo udržať tón Soundbeamu podľa frekvencie zmeny farieb bublinkového valca. Využili sme aj kúzelnú svetelnú dosku. Keď dieťa pohybovalo perom, výsledkom bola vizuálna demonštrácia pohybov ruky a zároveň zvuk Soundbeamu.

Vzhľadom na budúcnosť vidíme veľký potenciál Soundbeamu v rámci Snoezelenu a na túto problematiku by sa dal vytvoriť celý projekt, napríklad ,,Hry so Soundbeamom pre Snoezelen“. Je to niečo, čo by sa mohlo skúmať a rozvíjať v spolupráci oddelenia muzikoterapie s odborníkmi pracujúcimi v Snoezelene.

Zhrnutie

Ako môžete vidieť, potenciál Snoezelenu pre potreby detského centra Bloorview MacMillan je obrovský. Dúfame, že budeme mať významnú úlohu pri ďalšom rozvoji a smerovaní Snoezelenu. Máme v pláne aj ďalšie idey, napríklad vyhradenie niektorých časov na Snoezelen výhradne pre zamestnancov, aby mohli lepšie pracovať s deťmi. Vhodné by bolo aj vytvorenie rodičovských programov, ktoré by im pomohli odbúrať stres a vyrovnať sa s chronickým ochorením svojich detí, organizovanie workshopov ako prostriedku na prekonanie depresie spojenej s chronickou chorobou, zvládanie bolesti; relaxačné programy pre klientov, ktorí majú artritídu alebo detskú mozgovú obrnu; užšie prepojenie s logopédmi, napríklad u klientov oddelenia komplexnej pokračujúcej starostlivosti, kde klienti ,,nachádzajú“ svoj hlas spôsobom, ktorý v hektickom nemocničnom prostredí nie je možný. Koniec koncov možnosti Snoezelenu sú nekonečné.

 

Zdroj:

THOMAS, L. Snoezelen for people with sensory difficulties and restricted verbal abilities. In. MERTENS, K. – VERHEUL, A. Snoezelen – viele Länder – viele Konzepte, Berlin, 2003. p. 157-166.

Preklad: Jana Hrčová

Zdroj ilustračného obrázku: hollandbloorview.ca