Skip to main content

Poruchy senzorického spracovania a správanie dieťaťa v školskom prostredí

Článok špeciálnej pedagogičky PaedDr. Jany Hrčovej, Ph.D. približuje prejavy porúch senzorického spracovania v prostredí školy. V texte sa dozviete, že deti s poruchou senzorického spracovania môžu vykazovať príliš vysokú i nízku citlivosť na zmyslové podnety a prečítate si ako tieto odchýlky v zmyslovom vnímaní zasahujú do aktivít v rámci školského vyučovania.

 

Pedagógovia v škole často popisujú správanie dieťaťa nasledovne:

 • Počas hodiny nedokáže pokojne sedieť a vyrušuje ostatných v triede.
 • Často sa javí, že nedáva pozor na to, čo hovorí učiteľ.
 • Udiera do ostatných detí pri čakaní v rade na obed, provokuje ich.
 • Nedrží správne pero/ceruzu, má problémy s písaním.
 • Má problém pri prechode z jednej aktivity do inej.
 • Nedokáže vydržať na miestach, kde je veľa hluku (telocvičňa, jedáleň…).
 • Správa sa pasívne, letargicky, akoby ho vyučovanie nezaujímalo.
 • Všetko mu dlho trvá, potrebuje viac času, musí sa na neho čakať.

 

Čo je porucha senzorického spracovania?

Poruchy senzorického spracovania znamenajú, že prichádzajúce zmyslové informácie nie sú prevedené do primeraných odpovedí/reakcií. Výsledkom je, že narúšajú každodenné fungovanie dieťaťa. Atypické reakcie na zmyslové podnety sa premietajú do oblasti správania, emočnej kontroly, pozornosti a tiež motorických zručností a organizácie. V každom momente sú spracovávané informácie zo všetkých zmyslov (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat a aj vestibulárne a proprioceptívne vnímanie). U detí, ktoré majú problémy so spracovaním podnetov sa môžu objavovať rôzne dysfunkcie jedného, viacerých alebo dokonca všetkých zmyslových systémov.

Napriek tomu, že poruchy senzorického spracovania nie sú oficiálnou diagnózou, spôsobujú deťom mnoho problémov, ktoré ovplyvňujú ich školskú úspešnosť.

Napríklad deti, ktoré sú hypersenzitívne (neprimerane citlivé na jednotlivé podnety) môžu vykazovať toto správanie:

 • Nie sú schopné tolerovať jasné svetlá alebo niektoré zvuky (sirény, vŕtačky, prípadne neštruktúrovaný hluk a iné…).
 • Vyrušia ich zvuky, ktoré ostatní nemusia tak dobre vnímať.
 • Odmietajú nosiť určité typy oblečenia, pretože ich škriabe alebo inak irituje. Tiež im môžu prekážať niektoré druhy topánok.
 • Obávajú sa neočakávaného dotyku, vyhýbajú sa kontaktom s ostatnými, skupinovým aktivitám alebo naopak prejavujú sa agresívne.
 • Nechcú sa zúčastňovať pohybových hier alebo tráviť čas na ihrisku, na hojdačkách, preliezačkách…
 • Vyhýbajú sa aktivitám a situáciám, kde dochádza ku strate kontaktu so zemou.
 • Odmietajú jesť určité druhy jedál.
 • Utekajú alebo sa chcú za každú cenu vyhnúť situáciám, kde pôsobí viac podnetov, tieto situácie sú pre ne stresujúce – napríklad školské akcie, pobyt v telocvični, prestávky…
 • Mávajú záchvaty zúrivosti.
 • Majú problémy pri státí v rade.
 • Odmietajú niektoré výtvarné aktivity alebo tvorivé činnosti.

Naopak, niektoré deti sú hyposenzitívne (málo citlivé) na jednotlivé podnety a môžu sa správať nasledovne:

 • Majú potrebu dotýkať sa predmetov alebo ľudí, aj keď je to sociálne nevhodné.
 • Nedokážu odhadnúť osobný priestor druhej osoby a často ho narúšajú.
 • Majú vysoký prah bolesti.
 • Nevedia presne odhadnúť silu, čo sa môže prejaviť napríklad pri hre (zničenie hračky) alebo ťažkosťami v písaní, najmä v prítlaku.
 • Je neposedné, nedokáže v pokoji sedieť.
 • Rado skáče, behá, búcha, naráža do predmetov.
 • Má rado intenzívny pohyb alebo točenie.
 • Často vylieza na nábytok, šplhá sa, rado zoskakuje z výšky.
 • Nevie odhadnúť nebezpečenstvo.
 • Nereaguje na pokyny, akoby nepočulo alebo nepočúvalo.

Tieto prejavy sú v škole hodnotené ako negatívne správanie, v lepšom prípade ,,len“ ako súčasť inej diagnózy ako napríklad ADHD alebo niektorých porúch učenia alebo porúch autistického spektra (približne 40 % detí s ADHD má aj prejavy porúch senzorického spracovania a naopak). Je ale dôležité zamyslieť sa aj nad skutočnosťou ako funguje zmyslové spracovanie u týchto žiakov a či správanie, ktoré vykazujú nie je dôsledkom porúch senzorického spracovania/dysfunkcií senzorickej integrácie a vyhľadať odborníka, ktorý sa zameriava na problematiku senzorickej integrácie a porúch senzorického spracovania. Uvedené poruchy sa však môžu vyskytovať aj u detí, ktoré nemajú žiadnu oficiálnu diagnózu.

 

Autorka: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Literatúra:

Miller, L. J. Sensational Kids: Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder (SPD). 2014. 464 p. ISBN 978-0399167829

Sangirardi Ganz, J. Sensory Integration Strategies for Parents: SI at Home and School, Biographical Pub Co. 2008. 203 p. ISBN 978-1929882519.

https://childmind.org/article/how-sensory-processing-issues-affect-kids-in-school/

 

Zdroj ilustračného obrázku: www.understood.org