Skip to main content

Snoezelen

Vzdelávacím aktivitám k práci v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) sa venujeme od roku 2009. Kurzy sú vedené lektormi s dlhodobými skúsenosťami získanými pri práci s deťmi a klientmi. Prebiehajú v plne vybavených multisenzorických miestnostiach (biela, prípadne  tmavá miestnosť), aby mohol účastník priamo zažiť atmosféru multisenzorického prostredia a vyskúšať si jednotlivé pomôcky a komponenty. Pri kurzoch teda kladieme dôraz na skúsenostné učenie, praktické ukážky a prepojenie teórie s praxou. Školenia prebiehajú v malej skupine účastníkov 6 – 12, aby bola dodržaná zásada individuálneho prístupu k účastníkovi, a aby bol dostatočný priestor na diskusiu, zodpovedanie otázok a zdieľanie skúseností.

Počas školení si účastník osvojí teoretické poznatky aj praktické zručnosti potrebné na plné využitie potenciálu multisenzorického prostredia (Snoezelen). Dozvie sa o filozofii Snoezelenu a uplatnení jeho princípov v praxi, o neurofyziologických východiskách Snoezelenu, dozvie sa o možnostiach využitia jendotlivých komponentov a pomôcok pri práci s dieťaťom/žiakom/klientom, o možnostiach využitia rôznych typov multisenzorických prostredí pri práci s cieľovými skupinami. Dozvie sa, ako naplánovať a realizovať Snoezelen jednotky organizačne aj obsahovo. Dozvie sa, ako riešiť problémové situácie v Snoezelene, čo si všímať a ako sledovať klienta v multisenzorickej miestnosti (diagnostický aspekt Snoezelenu).

Absolvovaním jendotlivých kurzov účastnk získa potrebné poznatky, zručnosti a  kompetencie na to, aby vedel efektívne a plnohodnotne pracovať s jednotlivými pomôckami a vedel využívať potenciál multisenzorického prostredia s ohľadom na potreby konkrétnej cieľovej skupiny alebo konkrétneho dieťaťa/žiaka/kliena.

 

Vyberte si z aktuálnej ponuky našich kurzov!

V rámci školení Snoezelen ponúkame tieto na seba nadväzujúce školenia:

  • Snoezelen 1 – Teória práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen)
  • Snoezelen 2 – Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) – Snoezelen v praxi
  • Snoezelen 3 – Snoezelen s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím
  • Snoezelen 3 – Štrukturované (tématické) Snoezelen jednotky a praktické inšpirácie pre Snoezelen
  • Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi pedagogického a odborného zamestnanca


Po ukončení našich kurzov získate osvedčenie o absolvovaní školenia.

 

 

V prípade záujmu vieme kurzy zrealizovať aj priamo vo Vašom zariadení a po obsahovej stránke ich prispôsobiť Vašim požiadavkám.

V prípade záujmu o školenie kontaktujte Janu Hrčovú na hrcova@3lobit.sk alebo na telefónnom čísle +421 944 565 068.

 

⇐ vrátiť sa na stránku Vzdelávanie.