Naše poslanie

Sme občianskym združením, ktorého poslaním je poskytovať spoločensky prospešné služby pre osoby so zdravotným znevýhodnením s cieľom zlepšiť kvalitu ich života. Svoje poslanie napĺňame prostredníctvom vlastnej ponuky terapeutických metód, voľnočasových a integračných aktivít, ako aj podporou odbornej práce v multisenzorickom prostredí zameranej na osoby so špeciálnymi potrebami.

 

Náš tím

Ľuba Heinzlová
luba kto sme

Ľuba Heinzlová
produktový špecialista internetového obchodu so senzorickými pomôckami

V 3lobite pôsobí ako produktová špecialistka, tvorí a zodpovedá za produktové portfólio našich internetových obchodov na Slovensku a v Českej republike. Poskytuje poradenstvo pri voľbe Snoezelen komponentov pre multisenzorické miestnosti, pripravuje kvalifikované ponuky pre klientov. Spolupodieľa sa na tvorbe a organizácii našich odborných vzdelávacích podujatí a je zodpovedná za on-line komunikáciu organizácie. Je absolventkou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

+ 421 949 788 452
Roman Meszároš
roman kto sme

Roman Mészáros
manažér internetového obchodu so senzorickými pomôckami

V 3lobite pôsobí ako manažér internetového obchodu so senzorickými pomôckami. Zodpovedá zvlášť za distribúciu, predaj, reklamácie a verejné obstarávania. Je absolventom štúdia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s titulom Bc.

+ 421 948 044 589
peter kto sme
peter kto sme

Peter Mészáros
predseda združenia, štatutár

Podporuje a podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako desať rokov, vedie občianske združenie 3lobit, podniká v oblasti predaja senzorických pomôcok pre ľudí so špeciálnymi potrebami a venuje sa pracovnej integrácii osôb s poruchami autistického spektra. Je vedúcim programu rozvoja sociálnych inovácií v Green Foundation a v minulosti viedol program podpory spoločensky prospešných podnikateľov „Môžu ryby lietať?“ Nadácie PROVIDA. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistiky na The University of Chicago v USA.

+ 421 908 581 560
Dušan Alekša
dusan kto sme

Dušan Alakša
podpredseda združenia

Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia (1997) pracoval na Psychiatrickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave-Ružinove, v posledných rokoch predovšetkým na jej detašovanom pracovisku v Dennom psychiatrickom stacionári v Podunajských Biskupiciach. Je absolventom výcviku skupinovej psychoterapie v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie, pracuje i ako EEG-biofeedback terapeut. Ako psychiater a zároveň rodič syna s autizmom od roku 2007 pôsobí v roli programového riaditeľa občianskeho združenia 3lobit a odborného lektora Ligy za duševné zdravie. Vedie tiež špecializovanú psychiatrickú ambulanciu pre poruchy autistického spektra v dospievajúcom a dospelom veku, v rámci ktorej úzko spolupracuje s viacerými zariadeniami sociálnych služieb v bratislavskom regióne. Od januára 2015 pracuje v súkromnej psychiatrickej praxi v Pezinku.

+ 421 948 808 050
janka hrcova kto sme
janka hrcova kto sme

Jana Hrčová
odborný garant vzdelávacích aktivít, lektor, konzultant, SI Pedagóg GSID®

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držiteľkou medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse. Držiteľka certifikátu Pedagogika senzorickej integrácie udeleného Nemeckou spoločnosťou senzorickej integrácie.

+421 944 565 068
dagmar mega kto sme
dagmar mega kto sme

Dagmar Mega
lektor, konzultant, networking

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii - Akropolis v Uherskom Hradišti - vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu - rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.

+420 605 273 426

Správna rada

Anton Heretik, ml.

psychológ
predseda Správnej rady

Elena Gallová Kriglerová

sociológ
člen Správnej rady

Monika Šikulová

pracovníčka v rozvojovej pomoci
člen Správnej rady

 

 Výročné správy

Stiahnite si výročnú správu a zistite viac o našej činnosti. 

 

ikonka
2016

 

ikonka
2015

 

ikonka
2014

 

ikonka
2013

 

Právna forma

3lobit je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenska a Českej republiky. Združenie je samostatnou právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 3. 9. 2004 pod číslom VVS/1-900/90-24393.

 

Sídlo združenia:
Jégého 5, 821 08 Bratislava
IČO: 30851491
DIČ: 2022514725
Neplatiteľ DPH
Bankové spojenie
Názov banky: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK7111000000002660752100