• Typ podujatia

  • TÉMA ŠKOLENIA

  • MIESTO ŠKOLENIA

  • LEKTOR

pre označenie viacerých možností použite CTRL (PC) alebo CMD (Mac)

NÁŠ ODBORNÝ TÍM

jana sk
jana sk

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
odborný garant vzdelávacích aktivít, lektor, konzultant, SI Pedagóg GSID®

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držiteľkou medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse. Držiteľka certifikátu Pedagogika senzorickej integrácie udeleného Nemeckou spoločnosťou senzorickej integrácie.

+421 944 565 068
jana s. sk
jana s. sk

Mgr. Jana Strašilová
lektor

Od roku 1995 pracuje v DSS Sibírka s klientmi s ťažkým stupňom viacnásobného postihutia ako vychovávateľ-terapeut. V rámci svojej priamej výchovno-terapeutickej činnosti sa zameriava na rozvoj zručností klientov v oblastiach sebaobsluhy, komunikácie, motoriky, poznávacích procesov a podporu sociálneho vývinu pri rešpektovaní ich individuality. Pracuje s konceptom bazálnej stimulácie, s prvkami a metodikami muzikoterapie a využíva stimulačný potenciál Snoezelen prostredia v rôznych variáciach - hravá, tmavá a biela miestnosť. Tiež sa spolupodieľa na priebežnej vývinovej špeciálno-liečebno-pedagogickej diagnostike a vypracováva individuálne stimulačné programy pre jednotlivých klientov.

+421 915 727 022
dagmar sk
dagmar sk

Mgr. Dagmar Mega
lektor, konzultant, networking

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii - Akropolis v Uherskom Hradišti - vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu - rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.

+420 605 273 426

REFERENCIE

ref 1 sk

“V mene mojom i pracovníkov CSS TAU Turie veľmi pekne ďakujem za podkladové materiály, aj za úžasný profesionálny prístup lektorky Jany Hrčovej. Prednáška bola vďaka jej osobným skúsenostiam i vysokej miere odbornosti pútavá a priniesla nové vedomosti a znalosti pre prácu s klientom.”

 

AUTOR CITÁTU: Ing. Elena Bohdalová, riaditeľka

ZARIADENIE: Centrum sociálnych služieb TAU

ref 3 sk

“Děkuji osobně ještě jednou za výborný a velmi přínosný seminář, nové poznatky, výbornou atmosféru.”

 

AUTOR CITÁTU: Radka Černá

ZARIADENIE: AUT – Centrum, o.p.s., Praha

ref 2 sk

“Váš kurz mně dal nové podněty k zamyšlení, jak využívat smyslovou integraci u dětí s PAS. Děkuji.”

 

AUTOR CITÁTU: Mgr. Klára Svobodová

ZARIADENIE: DOTYK II, o.p.s. – raná péče, Brno

ref 4 sk

“Ďakujeme lektorke Jane Hrčovej za nové odborné poznatky k využívaniu multisenzorického prístupu, relaxačných a terapeutických postupov. Zvlášť oceňujeme premostenie neurologických poznatkov s postupmi uplatňovanými v miestnosti Snoezelen. Rovnako zaujímavé a hodnotné boli ukážky a možnosti ich praktickej aplikácie.”

 

AUTOR CITÁTU: Mgr. Mária Benová

ZARIADENIE: Spojená škola internátna Hrdličkova, Bratislava

ref 5 sk

“Janka pre nás pripravila veľmi hodnotné Snoezelen školenie, na ktorom nám sprostredkovala poznatky obohatené o presvedčivé skúsenosti z práce s populáciou osôb s PAS. Je to jemná žienka, ktorá pristupuje k príprave kurzov veľmi svedomito a nič nenecháva na náhodu. Jej spôsob prezentácie problematiky je veľmi zrozumiteľný a nanajvýš užitočný v praxi. Kto pozorne vníma Janku naozaj všetkými zmyslami, dá si všetko do jasných súvislostí, a ak doposiaľ nevedel AKO, už vie, ak už vedel, VIE VIAC, príp. MÁ ISTOTU.
Ďakujeme za pekné školiace dni a príjemný tím. Tešíme sa na ďalšie.”

 

AUTOR CITÁTU: Andrea Šedibová

ZARIADENIE: SZŠ a MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Bratislava