Skip to main content

SENZORICKÁ INTEGRÁCIA 2

Školenie prehlbuje a rozširuje nadobudnuté poznatky o ďalšie praktické tipy na senzorickú integráciu a terapiu senzorickej integrácie.

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Možnosti odhaľovania senzorických dysfunkcií a senzorické stratégie

Termín školenia: 8.6.2024

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s polhodinovou prestávkou na obed 

Miesto školenia: Ružomberok, Spojená škola, malé Tatry 3 – pozrieť na mape.

Pre koho je školenie určené:

Jednodenné školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, špeciálnym a liečebným pedagógom, psychológom, logopédom, prípadne iným pracovníkom pomáhajúcich profesií.

Podmienky účasti na školení:

Absolvovanie úvodného školenia Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike, prípadne iný ekvivalentný kurz alebo seminár, na ktorom sa účastník oboznámil so základmi senzorickej integrácie.

Obsahová náplň školenia:

Školenie prehlbuje a rozširuje nadobudnuté poznatky o ďalšie praktické tipy. Budeme sa venovať niektorým odlišnostiam v senzorickom spracovania pre u detí s rôznym postihnutím. Priestor bude venovaný možnostiam odhaľovanie problémov v SI a možnej senzorickej príčiny prejavov dieťaťa. Pozornosť budeme venovať rôznym senzorickým stratégiám a technikám, ktoré sú použiteľné aj do bežného prostredia, aby sa dieťa po tejto stránke mohlo optimalizovať. Dozviete sa, aké aktivizačné a relaxačné techniky možno použiť z hľadiska senzoriky, ako nastaviť prostredie vyhovujúce senzorickým potrebám dieťaťa, prípadne aké techniky zvoliť na jeho upokojenie, ak došlo k vzniku problémovej situácie, preťaženie dieťaťa, prípadne na aktivizáciu pasívneho dieťaťa.

Jednou z použitých metód budú rozbory videozáznamov detí, u ktorých je pravdepodobný výskyt ťažkostí v SI. Preto by sme radi povzbudili účastníkov, aby si priniesli (prípadne vopred zaslali) krátky videozáznam niektorého zo svojich detí. Ten bude počas kurzu podrobený analýze a navrhujú prípadné senzorické stratégie pre dané dieťa.

Požiadavky na video:

– Rozsah 5 – 10 minút, prípadne zostrihané video.

– Dieťa v každodennej situácii ako je hra, prípadne pobyt na ihrisku, v herni, miestnosti pre senzorickú integráciu, práce za stolom, v prípade najmenších detí môže ísť aj o jedenie/kŕmenie

– Môže byť zachytená jedna zo situácií, prípadne niekoľko situácia podľa uváženia účastníka

– Môže byť samostatná aktivita dieťaťa alebo aktivita, pri ktorej dochádza k interakcii s rodičom alebo poradcom.

Video prosíme poslať ešte pred konaním kurzu (hrcova@3lobit.sk).

Akreditácia: 

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia: 99 EUR (poplatok sa hradí vopred)

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 903 674 451 alebo na stefancik@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte lektorku PaedDr. Janu Hrčovú, Ph.D. na hrcova@3lobit.sk, prípadne telefonicky na čísle +421 944 565 068.

Maximálny počet účastníkov: 10 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * *

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).


Úhrada školenia

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania kurzu, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási z kurzu menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania kurzu, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúci kurz, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.