Skip to main content

O metóde senzorická integrácia

Senzorická integrácia je proces, cez ktorý dokážeme prijímať informácie prostredníctvom našich zmyslov, spracovať ich a používať v každodennom živote.

Senzorická integrácia | 3Lobit

Senzorické spracovanie zahŕňa

 • Zrak
 • Sluch
 • Čuch
 • Chuť
 • Hmat - taktilné vnímanie
 • Rovnováha - vestibulárne vnímanie
 • Vnímanie tela - propriocepcia

Senzorická integrácia je dôležitou schopnosťou pre proces učenia. Znamená schopnosť mozgu spracovať prichádzajúce zmyslové informácie za účelom ich použitia. Je to proces, pri ktorom náš mozog spracováva, triedi a organizuje všetky zmyslové podnety z vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Ak tento proces funguje a podnety sú spracované správne a primerane, náš organizmus na dané podnety správne reaguje (napr. akceptujeme dotyk druhej osoby, kontakt s rôznymi predmetmi, tolerujeme zvuky, naše pohyby sú plynulé a koordinované, dokážeme sa orientovať vo svojom prostredí, sústredíme sa na činnosť atď...). Proces senzorickej integrácie je u väčšiny jednotlivcov efektívny; prijímajú a spracovávajú informácie a primerane na ne reagujú. Taktiež učenie je jednoduché a ,,dobré“ správanie je prirodzeným následkom.

Čo ak senzorická integrácia nefunguje správne?

Ak senzorická integrácia nefunguje správne, dieťa, žiak alebo klient je neprimerane aktívny, nedokáže sedieť za stolom, alebo je naopak ,,zasnený“. Má problémy s jemnou motorikou, obratnosťou, vyhýba sa pohybovým aktivitám. Má ťažkosti s artikuláciou, alebo je jeho vývin reči oneskorený. Reaguje na niektoré situácie príliš impulzívne. Nesústredí sa, má problémy s čítaním, písaním alebo počítaním. Tieto prejavy a mnohé iné často spadajú pod niektoré diagnózy, alebo je dieťa len označené ako ,problémové“ alebo ,,rizikové“. Za týmito prejavmi sa však môže skrývať aj iná príčina a tou je problém v oblasti senzorickej integrácie.

Deti a jednotlivci s poruchou senzorického spracovania nevedia previesť prichádzajúce zmyslové informácie do primeraných reakcií.

Rozoznávame viaceré dysfunkcie senzorickej integrácie

Problémy s registráciou - hyposenzivita – nedostatočná citlivosť voči podnetom:

 • nereaguje na inštrukcie
 • pasivita, letargia, zasnenosť
 • potreba dotýkať sa predmetov alebo ľudí
 • nerešpektovanie osobného priestoru druhých ľudí
 • vysoký prah bolesti
 • neposednosť, beh, búchanie, narážanie do predmetov
 • lozenie, šplhanie, skákanie z výšky
 • neschopnosť odhadnúť nebezpečenstvo
 • ...

Poruchy modulácie – hypersenzitivita – neprimeraná citlivosť voči podnetom:

 • intolerancia jasných svetiel alebo niektorých zvukov
 • neochota zapájať sa do pohybových aktivít (zo strachu)
 • intolerancia na niektoré druhy oblečenia
 • vyhýbanie sa dotykom, skupinovým aktivitám
 • odmietanie konzumácie určitých druhov jedál
 • vyhýbanie sa situáciám, kde pôsobí viac podnetov (prestávky v škole, školské akcie, výlety)
 • záchvaty zúrivosti
 • problémy pri státí v rade
 • odmietanie niektorých výtvarných aktivít a tvorivých činností
 • ...

Poruchy v oblasti diskriminácie – ťažkosti v rozlišovaní podnetov:

 • ťažkosti v oblasti motorických zručností
 • neobratnosť/nešikovnosť
 • ťažkosti s čítaním, písaním, počítaním
 • neprimeraný odhad sily
 • neprimerané zaobchádzanie s predmetmi/hračkami
 • ...

Terapia senzorickej integrácie

Je metóda/terapeutický prístup, ktorý vypracovala v 70-tych rokoch americká ergoterapeutka Anna Jean Ayres. Základným východiskom tejto metódy je cielené poskytovanie zmyslových stimulov tak, aby si dieťa mohlo spontánne formovať primerané reakcie na prichádzajúce podnety (adaptívne odpovede). Nové zmyslové skúsenosti v primeranej forme by mali dieťaťu pomôcť organizovať a usporiadať prichádzajúce podnety, a teda ich primerane spracovať a primerane na ne reagovať, a podporiť tak ďalšie učenie.

Terapia senzorickej integrácie sa uskutočňuje v upravenom prostredí, ktoré dieťa stimuluje k pohybu a k aktivite. V tomto prostredí (miestnosť pre senzorickú integráciu) sa nachádzajú rôzne typy hojdačiek, závesných sietí alebo vakov. Okrem toho v ňom možno nájsť rôzne prekážky, naklonené roviny, duté valce, pojazdné dosky, záťažové pomôcky, predmety s rôznymi textúrami a iné. Prostredie je zároveň bezpečné.

V terapii senzorickej integrácie existuje rovnováha medzi slobodou dieťaťa a štruktúrou terapie. Všetko prebieha prostredníctvom hry. Pri terapii sa snažíme pôsobiť najmä na vestibulárne, proprioceptívne a taktilné vnímanie.

Senzorická integrácia | 3Lobit
Senzorická integrácia | 3Lobit

Ako prebieha terapia?

Terapia senzorickej integrácie podľa J. Ayres nie je žiadnou protokolovanou alebo štrukturovanou terapiou alebo ,,súborom cvičení“. Prebieha prostredníctvom hry a senzomotorických aktivít, kde sa dieťa stretáva s ,,tými správnymi“ výzvami a zažíva pocit úspechu pri aktivitách. Dôležitý je akceptujúci prístup terapauta a to, aby dieťa bolo motivované a samo bolo aktívne. Je dobré, ak iniciatíva vychádza zo strany dieťaťa. Pri terapii SI nejde o to, naučiť dieťa konkrétnu zručnosť alebo nacvičiť s ním nejakú motorickú zručnosť, ale pomôcť mu, aby lepšie fungovalo pri každodenných aktivitách. Dieťa má dostatok príležitostí na aktivitu a na hru a prostredie ho k tomu motivuje.

Terapia senzorickej integrácie na Slovensku a v Českej republike

Na Slovensku a v Českej republike sa táto metóda začala používať len v posledných rokoch. Za ten čas bolo zriadených niekoľko miestností pre senzorickú integráciu. Pozrite sa, ako vyzerajú.

Vzdelávanie v oblasti senzorickej integrácie

K téme senzorickej integrácie ponúkame kurzy. Vo vzdelávaní používame pedagogický prístup.

Pomôcky k senzorickej integrácii

V našom internetovom obchodíku Sensa shop ponúkame vhodné pomôcky na prácu s metódou senzorická integrácia. Vyberte si z našej ponuky.