Skip to main content

O metóde Snoezelen

Snoezelen alebo multisenzorické prostredie slúži na relaxáciu a upokojenie, ale rovnako ponúka i príležitosť na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj zmyslov.

Snoezelen ako metóda práce

Druh terapeutického prístupu alebo pedagogické podporné opatrenie. Odborný pracovník alebo terapeut reguluje podnety v Snoezelen miestnosti a ich cieleným výberom klienta stimuluje, upokojuje a rozvíja.

Snoezelen | 3Lobit

Snoezelen ako priestor

Špeciálne upravená miestnosť alebo prostredie, kde na zmysly jednotlivca pôsobia svetlá, hudba, vône, príjemné textúry, povrchy a iné podnety. V multisenzorickom prostredí sa nachádzajú podnety pre všetky zmysly (zrak, sluch, čuch, hmat, chuť, vestibulárny systém, propriocepcia).

Snoezelen ako voľnočasová aktivita

Pre jednotlivcov so špeciálnymi potrebami je Snoezelen jedinečnou možnosťou pre plnohodnotné trávenie voľného času. Vytvára priestor na spontánne objavovanie, získavanie nových skúseností a zážitkov.

"Nič sa nemusí, všetko je dovolené."

Snoezelen rešpektuje spôsob, trvanie aj tempo, akým konkrétny jednotlivec prežíva stimuly v miestnosti. Má právo rozhodnúť sa pre stimuly, ktoré sú mu príjemné, a slobodne a spontánne spoznávať objekty v miestnosti. Snoezelen je bezpečné prostredie a prináša pozitívne zážitky.

Relácia Snoezelen | 3Lobit

Relaxácia

Poskytuje priestor na relaxáciu a upokojenie v príjemnej atmosfére. Jednotlivci sa dokážu uvoľniť, oslobodiť od traumatických zážitkov a negatívnych spomienok.

Relácia Snoezelen | 3Lobit

Stimulácia

Snoezelen slúži tiež na stimuláciu alebo rozvíjanie schopností jednotlivca podľa jeho potrieb. Praktizujeme tu zrakovú, hmatovú, sluchovú, čuchovú stimuláciu, učíme klientov zákonom akcie a reakcie, motivujeme ich k aktivite.

Relácia Snoezelen | 3Lobit

Rozvoj

V Snoezelene podporujeme komunikáciu, spontánnosť a rozvoj sociálnych zručností. Výnimočnosť Snoezelenu spočíva v tom, že nekladie žiadne nároky na schopnosti jednotlivca, je vhodný pre každý vek a vývojovú úroveň. Spája sa so slobodou, nedirektívnosťou a právom voľby. Využíva sa aj na elimináciu hyperaktivity, agresívneho alebo stereotypného správania.

Pre koho je snoezelen určený

Snoezelen sa uplatňuje v rôznych cieľových skupinách a u jednotlivcov s rôznymi znevýhodneniami.

Mentálne a viacnásobné postihnutie

Snoezelen je jednou z možností rozptýlenia sa a podnetného trávenia voľného času u tejto skupiny osôb. V multisenzorickej miestnosti okrem toho dokážu zažiť interakciu s prostredím a kontrolovať ho: napríklad prepínať farby jednotlivých komponentov v miestnosti cez interaktívny ovládač a pochopiť tak vzťah medzi príčinou a následkom.

Poruchy autistického spektra

S využitím Snoezelenu u klientov dochádza k zníženiu stresu, napätia a agresivity, rozvoju interakcie, komunikačných a sociálnych zručností, zvýšeniu iniciatívy a spontánnosti. V multisenzorickej miestnosti sa dokážu upokojiť a relaxovať.

Zmyslové postihnutie

Počas terapie v multisenzorickom prostredí vieme stimulovať zrak prostredníctvom širokej škály svetelných efektov, a tiež sluch prispôsobením hudby či s využitím zvukových pomôcok.

Alzheimerova choroba

Prostredníctvom Snoezelenu dokážeme vyvolať spomienky a vracať sa do minulosti, regulovať úroveň aktivity, znižovať apatiu alebo agresívne správanie, podporujeme ochotu komunikovať.

Psychiatrické diagnózy

U pacientov v psychiatrických zariadeniach sa Snoezelen využíva ako relaxačná aktivita a doplnenie všedného dňa. Ukazuje sa ako vhodná protiváha na vyváženie náročného a výrazne štruktúrovaného dňa na klinike.

Poruchy aktivity a pozornosti

Snoezelen pôsobí upokojujúco u jednotlivcov s hyperkativitou a poruchami pozornosti. Po pobyte v Snoezelene sa dokážu žiaci na hodine lepšie sústrediť na výklad učiva.

Pacienti s chronickými ochoreniami a bolesťami

Terapia je zameraná na rozvoj zručností a stratégie zvládania, ktorými pacienti získavajú kontrolu nad svojou bolesťou a dokážu tak udržať primeranú mieru prežívanej bolesti a zvýšiť tým kvalitu svojho života.

Intaktná populácia

Intaktná populácia siaha po Snoezelene kvôli potrebe uvoľnenia, sebaskúsenosti, slobody, nových zážitkov či objavovania. Často sa využíva práve imaginatívny prístup k relaxácii alebo „fantasy cesta“. Využíva sa aj u jednotlivcov s traumatickými zážitkami. Snoezelen obľubujú tehotné ženy, dojčiace matky, pomáha pri budovaní vzťahu matky s dieťaťom. Je dobrou relaxáciou pre všetky deti.

Princípy snoezelenu

Individuálny prístup

Nikdy by sme nemali klientovi vnucovať naše pocity, ale brať do úvahy jeho potreby, individuálne schopnosti, predpoklady a preferencie.

Nedirektívny prístup

Dobrovoľnosť a sloboda bez nátlaku sa vzťahuje najmä na slobodu pohybu a správania sa v miestnosti, kedy sa klient môže voľne pohybovať, skúmať prostredie a nechať podnety na seba pôsobiť.

Možnosť voľby a výberu

Klient by sa mal podľa svojich možností rozhodnúť sám a iniciatíva by mala vychádzať od neho. Sprievodca klienta rešpektuje a prispôsobuje sa jeho voľbe.

Správna časová dĺžka

Dôležité je, aby tak, ako vznikla pokojná atmosféra, sa aj postupne pozvoľna ukončila. Pobyt v Snoezelen miestnosti by nemal byť náhle prerušený a ukončený.

Z histórie Snoezelenu

Snoezelen vznikol v Holandsku v 70-tych rokoch spojením dvoch holandských slov ,,snuffelen“ – čuchať a ,,doezelen“ – driemať. Táto koncepcia mala byť príležitosťou na trávenie voľného času pre jednotlivcov s najťažšími formami postihnutia. V anglicky hovoriacich krajinách sa neskôr rozšíril pojem “multisensory environment”, teda multisenzorické, viaczmyslové prostredie. Pojmy sú považované za synonymá.

Snoezelen začínal ako koncept relaxačných miestností poskytujúcich širokú škálu zmyslových skúseností, ktoré zvyšujú kvalitu života jednotlivca. Neskôr sa rozšíril do viacerých krajín a aplikovať sa začal u širšieho spektra klientov. V súčasnosti sa Snoezelen vo veľkej miere využíva v materských a základných školách a špeciálnych školách, v domovoch sociálnych služieb, denných stacionároch, hospicoch, nemocniciach, rehabilitačných centrách, centrách pre duševné zdravie, či centrách pre krízovú a včasnú intervenciu.

Snoezelen na Slovensku a v českej republike

Na Slovensku sa Snoezelen využíva približne od roku 2002, kedy vznikla multisenzorická miestnosť v prvom zariadení pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím. V Českej republike vznikla prvá multisenzorická miestnosť v prvej polovici 90-tych rokov.

V súčasnosti je Snoezelen pomerne rozšírenou metódou práce s osobami s rôznym druhom postihnutia (mentálnym, telesným, poruchami autistického spektra...) najmä v špeciálnych základných školách a domovoch sociálnych služieb. Často sa využíva aj u ľudí s demenciou. Využíva sa aj u ľudí s psychiatrickými diagnózami, poruchami správania alebo v rámci rehabilitácie.

Zoznámte sa so zariadeniami, ktoré majú multisenzorickú miestnosť na Slovensku a v Českej republike.

Vzdelávanie v téme snoezelen

K téme Snoezelen ponúkame kurzy pre začiatkočníkov aj pokročilých a ponúkame aj akreditovaný vzdelávací program pre pedagogických a odborných zamestnancov. Prečítajte si našu filozofiu v oblasti Snoezelenu.

Pomôcky vhodné pre snoezelen

V našom internetovom obchodíku Sensa shop Vám ponúkame široký výber pomôcok vhodných pre Snoezelen.