Skip to main content

AUTISTICKÉ CENTRUM ANDREAS

Autistické centrum Andreas n.o. je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s poruchou autistického spektra.

Miestnosť pre senzorickú integráciu

Miestnosť umožňuje dieťaťu voľný pohyb, behanie, lezenie, skákanie, hojdanie a ďalšie činnosti dôležité pre jeho zdravý vývin. Klienti, ktorých vývin neprebieha obvyklým spôsobom, potrebujú podporu v činnostiach, ktorým u zdravých ľudí nemusíme venovať špeciálnu pozornosť, dejú sa akosi samé. Dobrodružná miestnosť je plná materiálov a pomôcok, ktoré podnecujú aktivitu klienta, motivujú ho k tomu, aby si vyhľadal činnosti, ktoré potrebuje pre svoj rozvoj. Jednou z oblastí, ktorá býva u klientov s autizmom narušená, je aj schopnosť senzorickej integrácie. Je to funkcia mozgu, ktorá človeku umožňuje spájať informácie prichádzajúce z jednotlivých zmyslových systémov do zmysluplného celku, na základe ktorého dokáže primerane konať. Napríklad podnety prichádzajúce prostredníctvom zraku sa musia prepojiť s informáciami o polohe vlastného tela, aby človek dokázal vykročiť správnym smerom a nespadnúť. Hravá dobrodružná miestnosť ponúka možnosť podporovať prepájanie zrakového a sluchového systému so systémom vestibulárnym (informuje o polohe tela), kinestetickým (informuje o pohybe tela), proprioceptívnym (dodáva informácie zvnútra tela) a taktilným (hmatovým).

Vybavenie miestnosti

 • dvojbodová hojdacia plachta,
 • štvorbodová hojdacia doska
 • jednobodová hojdačka
 • mäkké schody
 • mäkké kocky
 • suchý bazén s loptičkami
 • kužeľ
 • kladina
 • rebriny
 • fit lopty
 • tunel
 • masážne polgule
 • pojazdná doska
 • uzatvárateľné vajíčko
 • podložky

Klienti

Deti, dospievajúci a mladí dospelí s poruchou autistického spektra.
.
Využívanie miestnosti
 • hojdačky – jednobodová (dieťa sa v nej zakrúca, odkrúca alebo hojdá), dvojbodová hojdacia plachta, štvorbodová hojdacia doska – umožňujú pohyby tela rôznymi smermi a aktivujú kinesteticko-vestibulárny systém
 • mäkké schody, kocky a suchý bazén – okrem rozvoja hrubej motoriky a koordinácie pohybov slúžia aj na podporu vnímania vlastného tela a aktivujú proprioceptívny systém. Niektoré deti potrebujú silné podnety, ktoré si môžu v bezpečnom prostredí mäkkých kociek zabezpečiť. Padanie a hádzanie sa na žinenky im dodáva chýbajúce impulzy.
 • kužeľ – otáčanie v kuželi pomocou prenášania váhy vlastného tela aktivuje kryštáliky vnútorného ucha, ktoré sú súčasťou vestibulárneho systému; toto cvičenie, podobne ako aj iné cvičenia (obsahujúce pohyb) je dobré spojiť aj so zvukovou stimuláciou, napr. so spievaním pesničky alebo hovorením riekanky. V mozgu dieťaťa sa tak prepájajú mnohé podnety: zvukový, meniace sa zorné pole, vestibulárno-kinestetické podnety.
 • lavička = kladina – prechádzanie po kladine rozvíja koordináciu pohybov, podporuje vestibulárno-kinestetický systém
 • ďalšie: tunel, valec, fitlopty, mäkká nafukovačka, masážne polgule, po ktorých sa dá kráčať, prekračovanie vodorovných prekážok, lezenie na rebriny, jazdenie na skateboarde v stoji, po sediačky, po ležiačky, uzatvárateľné vajíčko, do ktorého sa dieťa môže skryť, balóny, lopty, podložky, atď.

Kontakt

Lucia Gvozdjáková – projektový manažér
E-mail: gvozdjakova@andreas.sk
www.andreas.sk

Galéria s fotkami
.