Skip to main content

Spojená škola internátna, Svrčia 6, Bratislava

Spojená škola vzdeláva deti a žiakov so zrakovým postihnutím alebo žiakov so zrakovým postihnutím v kombinácii s ďalším postihnutím.

Skladá sa z organizačných zložiek: Špeciálna materská škola pre deti so zrakovým postihnutím, Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím a Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím. Súčasťou Spojenej školy je tiež Centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Daria Gregor Bučová – zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania

e-mail: daria.bucova@bee.sk

Multisenzorická miestnosť

Na škole je od roku 2012 zriadená Snoezelen miestnosť s morskou tematikou. Atmosféru mora vytvára projektor vodných efektov. Tematiku morského sveta dotvárajú i steny a závesy v miestnosti, ktoré sú ozdobené obrázkami rybičiek, morských koníkov a vĺn. Miestnosť je zariadená ako biela multisenzorická a relaxačná miestnosť s možnosťou čiernej alternatívy na troch stenách pomocou čiernych a bielych závesov. Pri čiernej alternatíve vynikne UV svetlo, vďaka ktorému je možné využívať UV pomôcky.

Vybavenie miestnosti

 • hudobná vodná vibračná posteľ
 • audiosystém
 • bublinkový valec s rybičkami
 • čalúnená základňa pre bublinkový valec
 • zrkadlová stena za bublinkovým valcom
 • optické vlákna
 • interaktívny ovládač
 • 2 projektory vodných efektov
 • záves hviezdne nebo 6m x 3m
 • 2 zrkadlové gule s reflektorom
 • kreslo na hojdanie v tvare listu
 • polohovací vak a mäkké vankúšiky na sedenie
 • vibrujúca korytnačka
 • hviezdna lienka
 • aromadifuzér
 • hmatové kocky
 • taktilné disky
 • UV svetlo
 • čistička vzduchu
 • klimatizácia

Klienti

Deti a žiaci so zrakovým postihnutím alebo so zrakovým postihnutím v kombinácii s ľahkým alebo stredne ťažkým mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, poruchou autistického spektra, špecifickými vývinovými poruchami učenia a poruchami správania.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívajú vychovávatelia i školský psychológ ako voľnočasovú aktivitu, pedagogické podporné opatrenie i terapeutickú aktivitu. Snoezelen nám pomáha rýchlejšie nadviazať terapeutický kontakt so žiakom. Miestnosť využívame pre dosiahnutie rozmanitých cieľov, medzi ktoré patrí stimulácia zmyslového vnímania, rozvoj motoriky, podpora komunikačných a kognitívnych schopností, rozvoj interakcie s prostredím, zvýšenie spontánnosti a samostatnosti, zlepšenie pozornosti, posilnenie vzťahu medzi pedagógom, psychológom a klientom, zníženie agresívneho a autoagresívneho správania a podpora fantázie a tvorivosti. Miestnosť poskytuje žiakom možnosť aktívnej relaxácie. Okrem Snoezelen metódy v multisenzorickej miestnosti realizujeme terapiu senzorickej integrácie a uplatňujeme prvky muzikoterapie a biblioterapie.