Skip to main content

Stredná škola, základná škola a materská škola Jistota, o.p.s., Prostějov

Škola poskytuje vzdelanie deťom s kombinovaným postihnutím. Skladá sa z materskej školy, prípravného stupňa základnej školy špeciálnej, základnej školy praktickej, základnej školy špeciálnej a praktickej školy s jednoročnou a dvojročnou prípravou.

Škola tiež ponúka poradňu pre žiakov s poruchou autistického spektra, logopedickú poradňu, výchovné poradenstvo a služby školského psychológa. Tiež ponúka voľnočasové aktivity a rôzne špeciálne terapie. Viac informácií nájdete na stránke školy.

Kontaktné osoby

PhDr. Marie Turková (turkova@pvtetin.cz), riaditeľka školy

PhDr. Květoslava Rolná (rolna@pvtetin.cz), zástupkyňa riaditeľa, školský psychológ

Mgr. Marie Paulová (paulova@pvtetin.cz), zástupca riaditeľa základnej školy, výchovný poradca, EEG biofeedback terapia

Ing. Olga Krpcová (olga.krpcova@pvtetin.cz), zástupca riaditeľa pre strednú školu

Mgr. Karel Pugner (pugner@pvtetin.cz), učiteľ

Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D. (urbanovska@pvtetin.cz ), učiteľka

Snoezelen miestnosť

V škole máme novovytvorenú zmyslovú miestnosť v bielom sfarbení vybavenú vodným lôžkom, svetelnými efektmi a ďalšími stimulačnými pomôckami. Miestnosť vznikla vďaka významnej pomoci sponzorov a práci učiteľov školy, predovšetkým Mgr. Karla Pugnera a Mgr. Evy Urbanovskej PhD. Miestnosť bola otvorená a uvedená do prevádzky v apríli 2015.

Sponzori projektu:

 • 101. prieskumný prápor generála Palečka – 37 150 Kč
 • SKANSKA a.s. – 27 000 Kč
 • ROTARY CLUB Prostějov – 15 000 Kč
 • 601. skupina špeciálnych síl v Prostějove darovala padák
 • Klub SVP AČR pri VÚ 8580 Prostějov – 2000 Kč

Vybavenie miestnosti

 • vodné vibračné lôžko
 • padák
 • optické vlákna
 • vodný svetelný valec
 • disko guľa
 • hviezdne nebo
 • projektor s olejovým kotúčom
 • guľa so svetelným elektrickým výbojom
 • stimulačné loptičky

Klienti

Žiaci s diagnostikovaným súbežným postihnutím viacerými vadami, vzdelávaní v našej škole.

Prvú skupinu tvoria žiaci so strednou, ťažkou a hlbokou mentálnou retardáciou vzdelávaní v základnej škole špeciálnej s pridruženým telesným, zrakovým alebo sluchovým postihnutím.

Druhou skupinou sú žiaci so špecifickými poruchami učenia a správania a žiaci s ľahkou mentálnou retardáciou vzdelávaní v základnej škole, popr. základnej škole praktickej.

Využívanie Snoezelenu

Zmyslová miestnosť Snoezelen je navštevovaná podľa rozvrhu všetkými žiakmi a triedami v škole.

U prvej skupiny žiakov sa jedná o komplexnú zmyslovú stimuláciu s využitím konceptu bazálnej stimulácie, relaxačné a pasívne muzikoterapeutické techniky, možnosť vlastnej realizácie v rámci schopností žiakov.

U druhej skupiny žiakov je kladený dôraz na relaxačné techniky, možnosť upokojenia a kompenzácia jednostranného zaťaženia v triede. Miestnosť je využívaná aj pre upokojenie v prípade afektívnych záchvatov a hyperaktivity. Prebieha odpočinok, hry s hudobnými nástrojmi, jednoduché pohybové hry a sluchové činnosti.

Modrá miestnosť

Oddelená modrá miestnosť je využívaná pre potreby EEG biofeedbacku (pozri fotografie).