Skip to main content

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Poltár

Sme školské zariadenie špeciálnopedagogického poradenstva. Ponúkame špeciálnopedagogické, psychologické, logopedické vyšetrenie.

Tiež poskytujeme korekcie, reedukácie, terapie, stimulačné programy pre deti a mládež so zdravotným postihnutím, so špecifickými vývinovými poruchami učenia, ADHD, deti s poruchami autistického spektra, deti zdravotne oslabené, s viacnásobným postihnutím, oslobodené od povinnosti dochádzať do školy. Naše služby zahŕňajú aj logopedickú intervenciu (diagnostika a terapia u detí a žiakov s chybami a poruchami reči, s narušeným vývinom reči, so špecifickými vývinovými poruchami učenia). Viac informácií nájdete na našej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Anna Melicherčíková, riaditeľka

E-mail: scspp.poltar@gmail.com

Snoezelen miestnosť

V zariadení od roku 2009 využívame Snoezelen miestnosť.

Vybavenie Snoezelen miestnosti

 • vodná posteľ
 • UV svetlo
 • UV svietiaca sprcha
 • svetelná dúha
 • zrkadlová guľa s reflektorom
 • guľôčkový bazén
 • voňavé kryštálové loptičky so zvončekom
 • záťažová prikrývka
 • tunel „Mačka“
 • detské hudobné nástroje
 • relaxačná hudba
 • hmotnostné valce
 • hmatové vrecúško
 • dotykové dosky s rozličným povrchom
 • meniaci sa vodný šúlček
 • vonné lampy

Klienti

Snoezelen využívame u detí raného, predškolského a školského veku bez postihnutia i so zdravotným znevýhodnením. Snoezelen navštevujú deti a mladí ľudia s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, s kombinovaným postihnutím, poruchou autistického spektra, špecifickými vývinovými poruchami učenia. Snoezelen využívajú aj zamestnanci nášho zariadenia na relaxáciu.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame s cieľom zlepšovať všestranné schopnosti klienta, rozvíjať jeho interakciu s prostredím a navodiť u neho relaxáciu a uvoľnenie. V miestnosti pracujeme individuálne aj skupinovo, snažíme sa do aktivít v miestnosti zapájať aj rodinných príslušníkov klienta. V miestnosti realizujeme aj aromaterapiu, muzikoterapiu a biblioterapiu. Pobyty prispievajú k uvoľneniu napätia, umožňujú zažívať príjemné pocity, zlepšujú koncentráciu pozornosti a komunikáciu.