Skip to main content

SNOEZELEN 3 – ŠTRUKTUROVANÉ (TÉMATICKÉ) SNOEZELEN JEDNOTKY A PRAKTICKÉ INŠPIRÁCIE PRE SNOEZELEN

Kurz zameraný na prehĺbenie vedomostí pre absolventov úvodného a praktického kurzu Snoezelen.

Prihláška na školenie

Názov školenia

Štrukturované (tématické) Snoezelen jednotky a praktické inšpirácie pre Snoezelen

 

Termín školenia: 01.12.2018

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s polhodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce –  pozrieť na mape.

 

Pro koho je školenie určené:

Jednodňové školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom.

Podmienky účasti na školení:

Absolvovanie úvodného školenia „Teória práce v multisenzorickom prostredí“ a praktického školenia ,,Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi“, prípadne iné ekvivalentné školenia k danej téme.

Obsahová náplň školenia:

Kurz je zameraný na prehĺbenie nadobudnutých teoretických vedomostí a osvojenie si ďalších praktických zručností potrebných pre vytváranie štruktúrovaných jednotiek pre cieľové skupiny so strednou až ľahkou mierou postihnutia a pre prácu i s ľuďmi bez postihnutia alebo so špecifickými poruchami. Môže sa jednať  o prácu s jednotlivcom alebo so skupinou. Účastník si prehĺbi znalosti a zručnosti pri práci s témami, ktoré môžeme využívať pre stimuláciu jednotlivých zmyslov, aké pomôcky a techniky možno využiť. Získa prehľad o voľbe tém pre rôzne vekové i cieľové skupiny, o skupinovej dynamike, ako nastaviť ciele v rámci Snoezelen jednotiek s terapeutickým a pedagogicko-podporným zameraním, atď. Veľká časť ukážok je praktických a zážitkových, ďalšie ukážky sú formou videí a výkladu. Využívame aj prácu vo dvojiciach. Účastník si v rámci cvičenia navrhne vlastnú tématickú Snoezelen jednotku, ku ktorej získa spätnú väzbu.

 

Akreditácia:

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia: 89 EUR

V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály zo školenia. Celé školenie prebieha v multisenzorickej miestnosti v malej skupine, čo umožňuje vyššiu mieru interaktivity v skupine a možnosti diskusie, a hlavne neobyčajný zážitok z multisenzorického prostredia. Účastníci školenia v Zlatovciach si budú môcť vyskúšať dve miestnosti (bielu a tmavú) spolu o rozlohe 100 m2. Obed si hradí účastník sám. 

 

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školení nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 944 565 068 alebo na hrcova@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte lektorku Mgr. Dagmar Mega na dagmar.mega@3lobit.sk, prípadne telefonicky na čísle +420 605 273 426.

Maximálny počet účastníkov: 10 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * * 

Školenie vedie: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii – Akropolis v Uherskom Hradišti – vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.

 

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.