Skip to main content

Čo je Snoezelen? – Otázky a odpovede

Zoznamujete sa s metódou Snoezelen? Odpovede na svoje otázky nájdete práve v tomto článku. Text približuje, v čom spočíva podstata Snoezelenu, v akých zariadeniach a s akými klientmi sa využíva, aká je história tejto metódy a aké prínosy poskytuje klientom.

V čom spočíva Snoezelen?

Snoezelen spočíva vo vytvorení príjemných zmyslových zážitkov v atmosfére dôvery a uvoľnenia. Zmyslové zážitky stimulujú primárne zmysly bez potreby intelektuálnej aktivity. Dôvere a uvoľneniu napomáha nedirektívny alebo splnomocňujúci prístup opatrovateľa alebo sprievodcu.

Odkiaľ Snoezelen pochádza?

Snoezelen bol vyvinutý v Holandsku so zámerom poskytnúť ľuďom so zmyslovým alebo mentálnym postihnutím vhodnú relaxáciu a prostredie pre trávenie voľného času. Pôvodne sa vychádzalo z presvedčenia, že všetci potrebujeme podnety. Ľudia so špeciálnymi potrebami majú tiež právo na primeranú stimuláciu. Aby sa osoby s postihnutím mohli zúčastniť na takýchto aktivitách, vyžaduje si to vytvorenie špeciálneho prostredia.

O aké zariadenia ide?

Ide od malých a veľkých miestností až po veľké centrá. Jednotlivé prvky vybavenia napomáhajú vytvoriť atmosféru a poskytujú stimuly, zatiaľ čo plne vybavené prostredie Snoezelen poskytuje dodatočné benefity. Takéto miestnosti sa nachádzajú v domovoch, centrách, školách, nemocniciach a voľnočasových centrách.

Hodnotil sa niekedy vplyv Snoezelenu?

Komplexné Centrum Snoezelen vo Whittington Hall v Chesterfielde slúži pre tamojších obyvateľov, dospelých, deti a rodiny sedem dní v týždni. Funguje so špecializovaným personálom podľa holandskej koncepcie Snoezelen. Jednoročný výskumný projekt uskutočnený v spolupráci s Nottinghamskou Univerzitou preukázal významný prínos Snoezelenu a splnomocňujúceho prístupu pre užívateľov centra.

Je Snoezelen terapiou?

Zatiaľ čo Snoezelen je založený na nedirektívnom prístupe, metóde je priznaný veľký terapeutický význam v poskytovaní možností objavovania a vývinu. Podstatou Snoezelenu je poskytnúť jednotlivcovi čas, priestor a príležitosť užiť si prostredie vlastným tempom a spôsobom, bez očakávaní zo strany druhých.

Aké sú prínosy?

Snoezelen poskytuje predovšetkým prostredie pre relaxáciu prostredníctvom jemnej stimulácie. V mnohých prípadoch ide aj o kontakt s ostatnými v príjemnej atmosfére. Keďže neexistuje tlak na dosiahnutie niečoho a dochádza k vytvoreniu dôvery, môže sa zlepšiť komunikácia medzi zúčastnenými.

Kto môže mať úžitok zo Snoezelenu?

Snoezelen bol pôvodne vyvinutý ako voľnočasový zážitok pre ľudí s ťažkým mentálnym a zmyslovým postihnutím, v súčasnosti má oveľa širšie využitie. Veľmi pomáha ľuďom s hyperaktivitou alebo so sebapoškodzujúcim správaním. Osobám so zmyslovým, telesným a mentálnym postihnutím, rovnako aj osobám s autizmom, pomáha široká škála stimulácie. Pre mnohých nejde iba o využívanie samotného zariadenia, prínosom pre nich je tiež prístup, ktorý si osvoja. Seniori, ktorí sa cítia zmätení okolitým prostredím alebo nárokmi, ktoré sa od nich vyžadujú, zdá sa, tiež benefitujú zo základných a primárnych zmyslových podnetov, ktoré Snoezelen ponúka. Jemné podnety majú upokojujúci efekt, ktorý napomáha uvoľňovať napätie.

Opatrovateľ (zamestnanec alebo rodina) majú z prostredia Snoezelen tiež úžitok, pretože získavajú nový uhol pohľadu. Snaha opatrovateľa niečo vymyslieť, povzbudzovať a usmerňovať nie je potrebná, čo poskytuje priestor pre relaxáciu.

Prečo využívať Snoezelen?

Všetci potrebujeme stimuláciu a oddych. Je to základ pre relaxáciu a regeneráciu. Zatiaľ čo pre majoritnú populáciu existujú rôzne komplexné zariadenia, iba málo ich je pre ľudí s poruchami vnímania. Snoezelen sa snaží tento nepomer zmeniť. Základom konceptu Snoezelen je splnomocňujúci prístup opatrovateľa. Znižuje tlak na prispôsobenie sa klienta alebo podanie výkonu a dáva možnosť voľby, základný prvok pre oddych a relaxáciu. Zatiaľ čo ostatné aktivity, terapie a výučba môžu pokračovať, Snoezelen ponúka pre jednotlivca a opatrovateľa dodatočnú možnosť relaxu, objavovania a vyjadrenia seba samého v otvorenej atmosfére dôvery a radosti. Pre mnoho používateľov poskytuje Snoezelen širokú a ideálnu škálu podnetov, aké možno ešte nepoznajú. Pri využívaní na pravidelnej báze Snoezelen rozširuje škálu zážitkov a možností, rovnako obohacuje kontakt s ľuďmi a predmetmi.

 

Zdroj:
HUTCHINSON, R; HAGGAR, L.: 1991. The Whittington Hall Snoezelen Project. North Derbyshire Health Authority: Chesterfield, 1991.

Zdroj ilustračného obrázku: www.rompa.com