Skip to main content

Skúsenosti s využitím multisenzorickej miestnosti – rôzne prístupy pre rôzne ciele

Text predstavuje organizáciu APASA, ktorá združuje rodiny ľudí s mentálnym postihnutím, a patrí medzi lídrov využívania metódy Snoezelen v Španielsku. Článok ukazuje akým spôsobom APASA využíva multisenzorické prostredia s cieľom rozvíjať komunikáciu, kognitívne schopnosti, adaptívne správanie, sebaurčenie alebo navodiť stav relaxácie a emočnej pohody.

APASA je asociácia rodín ľudí s mentálnym postihnutím v Španielsku. Založená bola v roku 1976 a poskytuje svoje služby 110 klientom s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa a profilu.

Služby sú nasledujúce:

 • špeciálna škola,
 • ergoterapia,
 • denné centrum,
 • podporované bývanie,
 • pobytové služby.

Od roku 2001 APASA prevádzkuje aj multisenzorickú miestnosť. Tú zo začiatku využívali najmä jednotlivci s ťažkým mentálnym postihnutím. Počas takmer desiatich rokov využívania Snoezelenu bol spôsob intervencie zmenený. V súčasnosti sa Snoezelen jednotiek zúčastňujú klienti s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, využívajúci rôzne služby asociácie. Návštevy Snoezelen priestoru sú organizované a je pevne stanovený rozvrh návštev miestnosti.

Dôležitý je aj formačný program v Snoezelen intervencii pre ošetrovateľov, pretože oni vedú Snoezelen jednotky.

Multisenzorická intervencia sa realizuje prostredníctvom rôznych aktivít, záleží však od dostupnosti a konkrétnych potrieb jednotlivca, napríklad:

 • multisenzorický workshop, kde sa pracuje s rôznymi zmyslami,
 • práca vo vode – terapeutická intervencia, práca na plavárni, na pláži, atď…,
 • aktivity v prírode,
 • intervencia v multisenzorickej miestnosti.

V posledných rokoch sa APASA v Španielsku stala merítkom v oblasti Snoezelen intervencie, a to z nasledujúcich dôvodov:

 • začala robiť výskum v tejto oblasti,
 • zorganizovala dve stretnutia k multisenzorickej stimulácii a Snoezelenu pre viac ako 200 odborníkov zo Španielska,
 • zúčastnili sa (ako školitelia) viacerých kurzov v rôznych častiach Španielska,
 • propaguje koncepciu Snoezelen a povedomie o ISNA (Medzinárodná Snoezelen asociácia) po celej krajine,
 • v súčasnosti vedie skupinu 16 odborníkov z celej krajiny, ktorí budú nasledovať formačný program ISNA. Úlohou tejto skupiny je tiež reprezentovať prácu v Španielsku a prispieť k rozširovaniu Snoezelenu.

Snoezelen priestory sa v Španielsku objavili koncom deväťdesiatych rokov. Spočiatku Snoezelen využívali najmä inštitúcie pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím. V súčasnej dobe je viacero typov služieb a dopyt po školeniach a informáciách o tomto type intervencie narastá.

Snoezelen intervencia

Snoezelen intervencia v našom zariadení vychádza z:

 • rôznych cieľov,
 • rôznych profilov,
 • rôznej metodiky.

Metodika

Každý jednotlivec má vypracovaný individuálny program, ktorý vychádza zo:

 • senzorického profilu,
 • preferencií,
 • cieľov,
 • vnímavosti/prístupnosti

Emocionálna pohoda

Vzťahuje sa na emocionálnu pohodu jednotlivca. Snoezelen jednotky mu poskytujú pohodu, radosť z vykonávaných aktivít. Žiadne vynútené situácie, všetko vychádza z preferencií jednotlivca.

Komunikácia

Ľudia s mentálnym postihnutím majú často ťažkosti komunikovať s okolím, preto majú sklon byť uzavretí do seba. Dôležitým faktorom počas Snoezelen jednotiek je podporiť kontakt jednotlivca s prostredím. Priestor umožňuje interakciu medzi ošetrovateľom a klientom prostredníctvom vybavenia, ktoré je k dispozícii; umožňuje ľuďom s ťažkosťami v komunikácii vyjadriť svoj stav, požiadavky, pocity…

Relaxácia

Osoby s mentálnym postihnutím majú problémy s relaxáciou, ktorá je pri Snoezelene neodmysliteľná. Snoezelen jednotky sú preto stavané tak, aby vytvorili ,,nízke napätie“ (low voltage – pozn. prekl.) v zmysle fyziologickom aj behaviorálnom. Musíme sa vyhnúť prestimulácii, neponúkať podnety, ktoré nezohľadňujú senzorický profil jednotlivca. Špecifické terapeutické intervencie môže vykonať fyzioterapeut. Ide napríklad o korekcie držania tela a iné rehabilitačné intervencie.

Kognitívny vývin

Snoezelen podporuje kognitívny vývin osobnosti. V závislosti na profile a cieľoch sú rôzne spôsoby ako to urobiť. Môžeme zapracovať ciele školského kurikula ako gramatika, počty atď., precvičovať poznávacie procesy – pamäť, pozornosť, percepciu. Rozvoj reči a jazyka podporiť prostredníctvom logopedickej intervencie.

Adaptívne správanie

Snoezelen priestor dovoľuje vyjadriť rôzne reakcie prostredníctvom správania, čo zvyšuje pohodu jednotlivcov a zlepšuje ich kontakt s prostredím. Zároveň tieto formy správania znižujú prítomnosť rušivého a škodlivého správania. Ide o agresívne, autoagresívne alebo stereotypné správanie.

Sebaurčenie

Je dôležité, aby intervencie v multisenzorickej miestnosti vždy rešpektovali preferencie jednotlivca. Musíme brať do úvahy rozdielnosť, každého človeka považovať za individualitu. Musíme poskytnúť možnosť zvoliť si a vyjadriť svoje preferencie (každému jeho vlastným spôsobom). Počas intervencie by mali byť rešpektované preferencie jednotlivcov, tak ako je to len možné.

Ciele Snoezelenu

V predchádzajúcom texte sme popísali prácu a využitie Snoezelenu v spoločnosti APASA.

Na zakončenie, Snoezelen pôsobí pozitívne v rôznych smeroch. Jedným z nich je kvalita života. Existuje osem dimenzií kvality života (Shalock – Verdugo, 2006; Verdugo, 2007):

 • emocionálna pohoda,
 • interpersonálne vzťahy,
 • materiálne zabezpečenie,
 • osobnostný rozvoj,
 • fyzická pohoda,
 • sebaurčenie,
 • sociálna inklúzia,
 • práva.

V multisenzorickej intervencii a obzvlášť v Snoezelen intervencii sme jasne poukázali, ako tieto dimenzie rozvíjať (Cid, 2009).

 

Zdroj:

Cid, J. M. – Cervellera, C., 2010. The practical experience in the MSE room: different approaches for different goals. Príspevok z 8. sympózia ISNA, Birmingham, Alabama: 2. 10. 2010.

Preklad: Jana Hrčová

Zdroj ilustračného obrázku: butterflyhospice.org