Skip to main content

Na čo sa zamerať pri sledovaní klienta v multisenzorickom prostredí

Text sumarizuje základné otázky, ktoré je potrebné zodpovedať pri realizácii Snoezelen jednotiek s klientmi pre vytvorenie optimálneho programu rozvoja. Otázky sa zameriavajú na zmyslové schopnosti, komunikačné, kognitívne a motorické schopnosti.

Iniciačné správanie a zmyslové preferencie

 • Vykazujú jednotlivci autostimulačné správanie? Aké?
 • Prestávajú s autostimulačným správaním, keď sú v interakcii s bublinkovým valcom?
 • Aké aspekty daného vybavenia majú za následok ukončenie alebo redukciu autostimulačného správania?
 • Aká je interakcia jednotlivcov s bublinkovým valcom?

Radi sa dotýkajú valca, keď je vypnutý? (Majú radi tvrdý, hladký povrch?)

Páči sa im, keď sa valec zapína (je bez farieb)? Majú radi vibrácie?

Zaujíma ich viac sledovanie meniacich sa farieb bubliniek?

Zaujíma ich viac počúvanie zvuku pumpy?

Hmatová stimulácia

 • Odtiahnu sa jednotlivci, ak sa ich niečo dotýka?
 • Nechávajú si jednotlivé komponenty na/v ruke?
 • Ohmatávajú vybavenie aktívne? Ak nie, treba im pomôcť a prejsť so zariadením po ich rukách.
 • Radi pociťujú vibrácie valca rukami, nohami alebo celým telom?
 • Siahajú po zariadení alebo ovládači samostatne/nezávisle?

Stimulácia zraku

 • Postrehnú jednotlivci, ak sa zapne bublinkový valec? Postrehnú zmenu v prostredí?
 • Pozrú sa na vybavenie letmo a potom odvrátia pohľad?
 • Sledujú vybavenie určitú dobu? Ako dlho?
 • Sledujú valec, ak sú v jeho blízkosti?
 • Sledujú ho, ak sú od neho vzdialení?
 • V akej vzdialenosti musia jednotlivci byť, aby postrehli zmenu farby bubliniek?
 • Sledujú pohybujúce sa bublinky vo valci? Treba mať na pamäti, že zariadenie musí zaujať ich pozornosť skôr, ako ho začnú sledovať. Ak sa bublinky pohybujú rýchlo, je ťažké ich sledovať.
 • Sú jednotlivci schopní sledovať zo strany na stranu?
 • Sú schopní sledovať zhora nadol?
 • Postrehnú zmenu farby?
 • Všímajú si rôzne farby?

Stimulácia sluchu

 • Ak sú jednotlivci odvrátení od bublinkového valca tak, aby ho nevideli, postrehnú, že sa pumpa zapne?
 • Pozerajú na zdroj zvuku?
 • Vykazujú letmý alebo trvalejší záujem o zvuky? Ako dlho?
 • Kladú k valcu ucho, aby počuli zvuk vody?

Iné otázky k sluchovej stimulácii

 • Všimnú si jednotlivci, ak sa zapne nejaké zariadenie? Postrehnú zmenu v prostredí?
 • Reagujú na určité druhy hudby? Aké žánre? (rock, pop, klasika, ..)
 • Reagujú na niektorý hudobný nástroj? Na aký?
 • Reagujú na určitú intenzitu zvuku?
 • Reagujú na určitú výšku tónu?
 • Reagujú na určitý rytmus?

Stimulácia čuchu

 • Reagujú jednotlivci na rôzne vône? Ako?
 • Majú radi niektoré druhy vôní?
 • Prispievajú niektoré vône k ich čulosti?
 • Prispievajú niektoré vône k relaxácii?
 • Vyvolávajú v nich vône určité asociácie? Spojí si jednotlivec napríklad vôňu pomarančového esenciálneho oleja so skutočným pomarančom, ktorý možno jesť?

Stimulácia chuti

 • Predmety na stimuláciu chuti sa nezvyknú až tak v multisenzorických miestnostiach objavovať, skôr v zmyslových záhradách, kde sa ochutnáva ovocie, zelenina.

Osobné iniciačné správanie (dôležité pre rozvoj komunikačných zručností)

 • Reagujú jednotlivci na vás vokalizáciou alebo pohybom?
 • Reagujú na svoje meno? Napríklad otočením hlavy?
 • Nadväzujú očný kontakt?
 • Sledujú zblízka tvár iného človeka?
 • Oddialia sa, ak sa ich dotknete na znak pozdravu?
 • Odzdravia pasívne (nechajú svoju ruku vo vašej)?
 • Iniciujú kontakt?
 • Sú v interakcii so svojimi rovesníkmi? Iniciujú interakciu, zdieľajú predmet alebo aktivitu?
 • Spolupracujú jednotlivci? Jeden ovláda ovládač na zmenu farieb valca, druhý ovládač na ovládanie

Komunikačné zručnosti

 • Dochádza u jednotlivca k zmene vo vokalizácii, ak ho niekto pozdraví, alebo mu ukáže niektoré zo zariadení?
 • Ak jednotlivec reaguje na niektoré zariadenie, zdokumentujte ako a čo tým
 • Pokúšajú sa upútať vašu pozornosť? Ako?
 • Dokážu si vybrať medzi bublinkovým valcom a iným komponentom? Ak áno, akým spôsobom prezentujú voľbu?
 • Rozoznávajú jednotlivci predmetný symbol, fotografiu alebo piktogram bublinkového valca?
 • Prichádzajú jednotlivci do interakcie s vami, aby naznačili, že by chceli napríklad viac bubliniek?

Kognitívne schopnosti

 • Ako dlho jednotlivci vykazujú záujem o pozeranie, počúvanie, cítenie predtým, ako stratia záujem? (interval pozornosti)
 • Poznajú princíp kauzality?
 • Je nevyhnutné mať nastavený časovač na bublinkovom valci. Udržíte tak jednotlivcov čulých a naučia sa poznať a pochopiť princíp
 • Dokážu si jednotlivci spojiť farbu valca a farbu ovládača?
 • Poznávajú jednotlivé farby?
 • Rozumejú stálosti objektu?
 • Dokážu jednotlivci lokalizovať ovládače, aj keď sú čiastočne skryté?
 • Pamätajú si, kde v miestnosti sa nachádza jednotlivé vybavenie? Dokážu sa k nemu presunúť alebo uprieť pohľad správnym smerom?
 • Pamätajú si, ako zapnúť bublinkový valec?
 • Poznávajú časti tela?
 • Poznajú pojmy ako: hore, dole, vľavo, vpravo?
 • Rozoznajú fotografiu alebo piktogram multisenzorickej miestnosti alebo jej jednotlivého vybavenia?
 • Poznajú pojmy ,,zapnutý“ a ,,vypnutý“?

Ovládacie zručnosti

 • Majú jednotlivci dostatočnú vizuomotorickú koordináciu na to, aby ovládali rôzne ovládače?
 • Využívajú ovládače funkčným spôsobom za účelom precvičovania vizuomotorickej koordinácie?
 • Používajú ovládače cielene alebo náhodne?
 • Chápu, že použili ovládač?
 • Striedajú sa pri používaní ovládača?

Využitie vybavenia na podporu relaxácie

 • Využite valec ako centrálny bod: zatemnite miestnosť, zvoľte príjemnú hudbu, použite upokojujúce vône a uistite sa, že jednotlivec sa cíti pohodlne, či v kresle alebo na matraci.

 

Zdroj:

FOWLER, S.: 2008. Multisensory Rooms and Environments. London: Jessica Kingsley Publishers, 2008. 251 s. ISBN 978-1-85310-462-9

Zdroj ilustračného obrázku: www.flanderstoday.eu