Skip to main content

Slovník pojmov

Slovník prináša vysvetlenie najčastejšie používaných pojmov v oblasti Snoezelenu.

Hypersenzitivita – veľmi citlivé zmyslové vnímanie a uvedomovanie si prostredia, niekedy siahajúce až k bolesti. Jeden zmysel môže byť viac citlivý ako iný. Hypersenzitivita môže zasahovať každý zmyslový systém. Najčastejšie však sluch, vestibulárne vnímanie a taktilné vnímanie.

Hyporeaktivita – minimálne alebo pomalé reagovanie na stimuly.

Hyposenzitivita – tlmené zmyslové vnímanie a uvedomovanie si prostredia. Táto znížená zmyslová percepcia sa manifestuje nezvyčajne vysokou toleranciou na bežne nepríjemné stimuly, ako sú akútna bolesť alebo silný hluk. Pri určovaní hyposenzitivity musia byť vylúčené patologické príčiny, ako napríklad poškodenia nervov.

Modulácia – schopnosť mozgu regulovať aktivitu nervového systému a prispôsobiť reakciu intenzite podnetu.

Porucha senzorickej integrácie – nesprávne alebo nedostatočné spracovávanie a organizácia zmyslových vstupov. Môže sa prezentovať v poruchách vnímania, motoriky, učenia, reči, pozornosti a emócií.

Porucha senzorickej modulácie – neschopnosť správne spracovať prichádzajúce stimuly, čo má za následok hypo-/hypersenzitivitu na prichádzajúce zmyslové stimuly.

Senzorická diéta – pre jednotlivca špecifická “inhibícia” alebo “facilitácia” strategicky plánovaných aktivít počas dňa na udržovanie nervového systému v stave rovnováhy.

Senzorická integrácia – schopnosť spracovať senzorické informácie za účelom ich efektívneho využitia; alebo konkrétnejšie schopnosť centrálneho nervového systému spracovať zmyslové vstupy, menovite: vestibulárne, proprioceptívne, hmatové, sluchové a zrakové informácie, aby došlo k adaptívnej odpovedi – primeranej reakcii na podnet a primeranému konaniu jednotlivca.

Senzorické spracovanie – je proces prijímania informácií všetkými zmyslami z vonkajšieho prostredia a nášho tela. Prostredníctvom integrácie a organizácie zmyslov – zraku, sluchu, hmatu, čuchu, chuti, pohybu a svalových receptorov sme schopní efektívnej interakcie v práci, hre a každodennej starostlivosti o seba a iných.

Senzorické strádanie – vyhľadávanie podnetov; je prejavom poruchy modulácie. V tomto prípade človek aktívne vyhľadáva podnety, ktoré potrebuje. Často sa toto strádanie prejaví ako fascinácia niektorými podnetmi alebo ako repetitívne a stereotypné správanie.

Senzorický vstup – prichádzajúce stimuly zo zmyslov do mozgu alebo miechy.

Sluchová defenzivita – vyhýbanie sa určitým sluchovým stimulom. Je dôsledkom hypersenzitivity na zvuky a hluk, ktoré ostatní ľudia nepovažujú za rušivé. Zvuk vysávača, rádia, televízie, niektoré druhy hudby, náhly hluk, hlasy určitých ľudí môžu byť nepríjemné až bolestivé.

Snoezelen – multisenzorické prostredie – dynamický súbor duševných vlastností postavený na pretrvávajúcom citlivom vzťahu medzi účastníkom, kvalifikovaným sprievodcom a kontrolovaným prostredím, kde je ponúkaných mnoho možností pre senzorickú stimuláciu. Vznikol v 70-tych rokoch a uplatňuje sa po celom svete. Tento prístup má uplatnenie vo voľnom čase, terapii aj pedagogike. Realizuje sa v určenom priestore vhodnom pre všetkých. (oficiálna definícia ISNA-mse)

Somatosenzorika – vnemy tela, ktoré sú založené na hmatových a proprioceptívnych informáciách.

Taktilná defenzivita – jedna z porúch senzorickej integrácie/senzorického spracovania, pri ktorej sú reakcie spojené s roztržitosťou, nepokojom a problémami v správaní.

 

Zdroj:

Abraham, C. M.: 2002. Sensory integration: practical strategies and sensory motor activities for the use in the classroom. Frank Schaffer Publications. 2002. 128 s. ISBN 0-7424-0268-1

Koomar, J.: et al.2001 Answers to Questions Teachers Ask about Sensory Integration. Future Horizons. 2001. 63 s. ISBN 1932565469

Stadele. D. N.; Melaney, A. L.: 2001. Effect of multisensory environment on negative behaviour and functional performance on people with autism. In: Journal of undergraduate research. Roč. 4, University of Wisconsin. 2001. s. 211 – 218

International Snoezelen Association (ISNA-mse)

Dostupné na:

http://www.isna-mse.org/snoezelen.html (citované 12-07-2016)