Skip to main content

Terapia je vedľajším efektom toho, že sa dieťa cíti v Snoezelene príjemne

Rozhovor vznikol dňa 14. novembra 2013 v Spojenej škole na Beethovenovej 27 v Trnave, ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym, kombinovaným postihnutím a autizmom v špeciálnej základnej škole a praktickej škole. Rozhovor sa venuje najmä prínosu Snoezelenu pre deti s prejavmi hyperaktivity, autizmu či poruchami správania a pre deti s kombináciou vážneho telesného a mentálneho handicapu. Rozhovor viedla Mgr. Zuzana Pavlíková....

Snoezelen – prístup zameraný na prácu s celou rodinou

Štúdia sa zamerala na prínosy využívania Snoezelen miestnosti celou rodinou dieťaťa s mentálnym postihnutím. Výsledky poukázali na výrazné prínosy takéhoto prístupu na celú rodinu. Frekvencia návštev rodín v zariadení sa výrazne zvýšila. Deti s postihnutím zažívali v Snoezelen miestnosti viac intimity a dotykov od členov rodiny, rodičia sa tešili z pozitívnych pocitov dieťaťa s postihnutím, súrodenci si užívali možnosť hry a zábavy v multisenzorickom prostredí....