Skip to main content

Multisenzorické prostredie Snoezelen ako zdroj voľnočasovej aktivity pre ľudí s komplexným neurologickým poškodením

Článok vám poskytne inšpiráciu pre prácu s osobami, ktoré trpia závažnými neurologickými poruchami. Autori ponúkajú konkrétne námety aktivít v multisenzorickej miestnosti, ktoré prispejú k všestrannému rozvoju schopností týchto klientov. Uvedené aktivity vám pomôžu zlepšovať pozornosť, pamäť, exekutívne funkcie, psychomotoriku, reč a ďalšie oblasti klientov.

Vo svojich základoch a začiatkoch sa multisenzorické prostredie viazalo na voľnočasovú a nedirektívnu aktivitu. Avšak spojením multisenzorického prostredia a klinickej praxe začali odborníci využívať multisenzorické prostredie aj na intervencie s terapeutickým cieľom. Multisenzorické prostredie bolo naďalej zdrojom voľnočasových aktivít pre klientov s mentálnym postihnutím, avšak málo pozornosti sa v tejto oblasti venovalo potenciálu multisenzorického prostredia stať sa zdrojom pre voľnočasovú aktivitu aj u klientov s neurologickým poškodením.

Komplexné neurologické poškodenie so sebou prináša pre klientov rôzne bariéry a ťažkosti, ktoré im neumožňujú využívať plnohodnotne svoje aktivity vo voľnom čase. Neurologické poškodenie je sprevádzané kognitívnymi deficitmi (pozornosti, exekutívnych funkcií, reči, pamäti), funkcionálnymi deficitmi (pri bežných každodenných aktivitách), psychomotorickými ťažkosťami (dyspraxiou, ťažšou koordináciou pohybov) a behaviorálnymi problémami (úzkosťou, agitáciou). V nasledujúcej časti dávame práve tieto ťažkosti do súvislosti s tým ako môže multisenzorické prostredie poskytnúť klientom s komplexným neurologickým poškodením zážitok vlastnej voľnočasovej aktivity.

Pozornosť

Pre klientov s neurologickým poškodením je v rámci deficitu pozornosti podstatný fakt, že multisenzorické prostredie má pokojnú a ničím nerušenú atmosféru, ktorou sú redukované rušivé stimuly z vonkajšieho prostredia. Ak sa zameriame na špecifickú svetelnú stimuláciu u daného klienta, mali by sme ju mať pod kontrolou. Napríklad svetlá v miestnosti by mali byť tlmené, aby neboli stimulačne v konflikte so spustením optických vlákien, ktorými získavame pozornosť klienta. Tým, že je redukovaná stimulácia z vonkajšieho prostredia a zapojíme jeden svetelný stimul, klient je schopný zamerať a udržať svoju pozornosť dlhšiu dobu. Touto činnosťou dokážeme v klientovi búrať jeho rutiny a navodiť potešenie. Postupne, ak klient dlhšiu dobu dokáže udržať svoju pozornosť na jednom stimule, môžeme zapojiť aj ďalší svetelný efekt, napríklad bublinkový valec. Takýmto spôsobom môže byť multisenzorické prostredie prispôsobené tak, aby rešpektovalo schopnosti klienta zmyslovo spracovávať podnety a taktiež bude v súlade s individuálnou schopnosťou klienta udržať pozornosť.

Exekutívne funkcie

Exekutívne funkcie predstavujú vyššie kognitívne procesy ako sú riešenie problémov či riadenie činností. Ťažkosti u klientov s komplexným neurologickým poškodením v tejto oblasti sú napríklad problémy s nasledovaním inštrukcií určitej hry alebo aktivity, pretože postupy hier vyžadujú zvládnutie a zapamätanie nových informácií v určitom presne určenom slede. A táto postupnosť a udržanie jej krokov v pracovnej pamäti sú problematické u klientov s porušením exekutívnych funkcií. Multisenzorické prostredie predstavuje priestor, kde aktivity nemusia byť postavené práve na manipulovaní s určitými informáciami a postupnosťou. Motivačne môžu v tejto oblasti zaujať klientov s komplexným neurologickým poškodením práve interaktívne komponenty, ktorých podstata podporuje klienta k aktivite. Interaktívne panely a práca s nimi môže u klientov vzbudiť pocit majstrovstva a schopnosti dokonale ovládať funkcionalitu komponentu. Týmito cielenými aktivitami klient postupne dokáže pocítiť stav úplného zaujatia, ktorý je výsledkom jeho vlastnej činnosti. A toto je ďalší kľúčový prvok voľnočasových aktivít, ktorý je dosiahnutý v prípade, že je činnosť prispôsobená schopnosti klienta s komplexným neurologickým poškodením.

Expresívna a receptívna reč

Voľnočasové aktivity, ktoré vyžadujú určité komunikačné schopnosti, môžu klientom s komplexným neurologickým poškodením spôsobovať ťažkosti kvôli deficitom vo verbálnom prejave a porozumení reči. Multisenzorické prostredie nie je závislé na verbálnom prejave. Mnohé aktivity v Snoezelene sú postavené na neverbálnych prejavoch klienta  a jednoduchej interakcii medzi klientom a odborníkom. Samostatnosť v komunikácii u klienta môže byť podporovaná aktivitami spojenými s neverbálnou komunikáciou, rečou tela či posunkami. Taktiež však môžeme využiť projektor s rôznymi témami, ktorými môže klient vyjadriť svoje osobné preferencie, rozvíjať rozpoznávanie rozličných symbolov alebo sa len tak zapozerať a vnímať meniace sa obrazce. Aj takéto aktivity a činnosti sú vhodné na komunikačne funkčné a individuálne vhodné vyplnenie voľného času pre klientov s komplexným neurologickým poškodením.

Pamäť

Multisenzorické prostredie so sebou síce prináša množstvo nového, ale nevyžaduje zapamätanie si pravidiel pre aktivity. Interaktívne komponenty v multisenzorickom prostredí sú špecifické tým, že umožňujú klientovi vytvoriť si jednoduchú spojitosť, napríklad medzi stlačením prepínača na interaktívnom paneli pod bublinkovým valcom a následnou zmenou jeho farby či miery vibrácií. Snoezelen komponenty dokážu svojimi vlastnosťami povzbudiť určité pamäťové spomienky. Napríklad hviezdne nebo môže klientovi pripomínať vianočné obdobie alebo rozličné vône určité osoby či udalosti. Pobyt v multisenzorickej miestnosti všeobecne nevyžaduje rozvinuté pamäťové zručnosti, preto môže byť pre klientov s komplexným neurologickým poškodením vhodným prostredím pre voľnočasové aktivity a oddych.

Psychomotorika

V oblasti psychomotoriky sa u klientov s komplexným neurologickým poškodením stretávame s dyspraxiou, teda koordinačnou poruchou. Táto porucha koordinácie pohybov sa prejavuje napríklad začatím aktivity klientom a neschopnosťou pokračovať v aktivite ďalej, či neschopnosťou činnosť vôbec začať. Multisenzorické prostredie a jeho komponenty môžu byť prispôsobené tak, aby vhodne kopírovali psychomotorické schopnosti klienta s komplexným neurologickým poškodením. Klienti schopní určitého stupňa koordinácie pohybov môžu využívať rôzne interakčné panely s jednoduchým prepínaním a ostatní klienti môžu prežívať pohyb svojho tela napríklad na vodnej posteli, závesných hojdacích sieťach či hojdačkách. Podstatné pre pohybové aktivity klientov s neurologickým poškodením v multisenzorickej miestnosti je ich časová neohraničenosť. A práve tento prvok, ktorý dovoľuje klientovi zotrvať pri činnosti podľa vlastných potrieb a schopností, je jedným z hlavných princípov voľnočasovej aktivity ako takej.

Prejavy správania

Komplexné neurologické poškodenia sa u klientov spájajú aj s určitými behaviorálnymi problémami, a to hlavne prežívaním úzkosti a nepokoja. Multisenzorické prostredie má potenciál znižovať prežívanú úzkosť u klientov najmä svojou pokojnou atmosférou a individuálnym prispôsobením schopnostiam klienta. Znížením senzorickej stimulácie z vonku je redukovaná aj miera nepokoja a úzkosti u väčšiny klientov. Počúvanie hudby, ktorá reflektuje osobné preferencie klienta a je pre neho zmysluplná, redukuje prežívanie úzkosti a podporuje pocit spolupatričnosti. Relaxácia sa u  klienta dosahuje v atmosfére, kde nie je tlačený k určitým výkonom a silnej koncentrácii, kde sa dokáže rozptýliť od stresových situácií a kde pociťuje jemnosť stimulácie. Zdroj takejto formy relaxácie môže poskytnúť klientom s komplexným neurologickým poškodením práve multisenzorické prostredie a jeho špecifické vlastnosti.

Mnohé voľnočasové aktivity, ktoré sú ponúkané klientom s komplexným neurologickým poškodením zlyhávajú v miere flexibility potrebnej pre daných klientov. Multisenzorické prostredie predstavuje priestor pre individuálne nastavenie a dostatočnú flexibilitu potrebnú pre týchto klientov, aby dokázali svoje aktivity prežívať funkčne a zároveň relaxačne. Je potrebné, aby sa služby poskytované klientom s neurologickým poškodením zaujímali o možnosti ich pozitívnej sociálnej participácie a individuálneho vyjadrenia. Multisenzorické prostredie má potenciál vytvoriť pre klientov s neurologickým poškodením priestor pre zmysluplné voľnočasové aktivity vďaka svojej schopnosti byť prispôsobené klientovým jedinečným potrebám a preferenciám.

 

Zdroj:

COLLIER, L.; TRUMAN, J. 2008. Exploring the multi-sensory environment as a leisure resource for people with complex neurological disabilities. In: NeuroRehabilitation 23, IOS Press, pp. 361 – 367, ISSN 1053-8135.

Preklad: Zuzana Pavlíková

Text bol redakčne krátený.

Zdroj ilustračného obrázku: www.phare-lighthouse.com