Skip to main content

Využitie Snoezelenu v praxi

Článok sa venuje rôznym druhom využitia Snoezelen v praxi. Približuje ciele a základné charakteristiky využívania Snoezelenu ako terapie, terapeuticky orientovaného prístupu, pedagogicko-podporného prístupu a voľnočasovej aktivity.

Podľa zamerania, cieľovej skupiny a odbornej kvalifikácie sa rozlišujú rôzne druhy využitia Snoezelenu – ako forma terapie (terapeutický prístup), edukácie (pedagogicko-podporný prístup) a využitia voľného času. Krista Mertens rozlišuje až štyri aplikačné okruhy, kedy Snoezelen ako terapiu uvádza v rámci dvoch okruhov.

Charakterizujme si nasledovné rozdelenie a jednotlivé ciele, na ktoré je zameraný ten ktorý prístup, i keď vzhľadom na klienta a ponúkanú pomoc je niekedy veľmi ťažké rozčleniť terapeutické a podporné zámery, lebo sa vzájomne prelínajú.

 1. Snoezelen ako terapia v užšom slova zmysle je zaradená podľa neurofyziologického základu do psychomotorickej terapie, kedy je riadená lekárom alebo Snoezelen terapeutom. Je integrovaná aj v terapeutickom koncepte ergoterapie a fyzioterapie, najmä v metódach senzorickej integrácie a mototerapie.

Keďže vo svete ešte stále prebiehajú výskumné štúdie o účinkoch Snoezelenu, nie je predpisovaná ako terapia v užšom slova zmysle. Snoezelen poukazuje na pozitívne výsledky, ako sú rozvoj zmyslového vnímania, zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia sa, rozvoj poznávania, emocionality, komunikácie, kreativity, zníženie agresívneho a autoagresívneho správania, redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity a zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom.

 1. Snoezelen ako terapeuticky orientovaný prístup sa tiež vykonáva prostredníctvom špeciálneho odborníka (pedagóg s doplnkovou kvalifikáciou pre Snoezelen). Pokiaľ budeme túto metódu využívať ako terapeutický prístup, je nutné odborné zázemie terapeutov. Existovať musí plánovaný a cielený postup založený na komplexnej diagnostike klienta, a samozrejme spätná väzba, evaluácia a efektivita.

Diagnostiku zameriavame na hlavné oblasti, ako osobná anamnéza klienta, vývin postihnutia, dôležité informácie týkajúce sa všetkých zmyslových systémov, pohybových schopností, intelektuálneho vývinu, komunikácie, interakcie, príjemných a nepríjemných podnetov, možnosti motivácie a podpory. Hodnotenie sa dopĺňa pozorovaním a dotazníkmi. Diagnostika je veľmi dôležitým a rozhodujúcim predpokladom k stanoveniu cieľa a terapeutických opatrení. Sú do nej zapojení aj odborníci z iných oblastí a rovnako je nevyhnutná aj spolupráca s rodinou.

Z dôvodu odlišnosti jednotlivých klientov je využitie Snoezelenu ako terapeutického prístupu veľmi individuálne, jeho ciele a techniky závisia od cieľov terapie a možností klientov. Slúži ako opatrenie na prekonávanie, poprípade kompenzáciu porúch a na podporu osobnosti a kompetencií klienta. Snoezelen sa môže uskutočňovať v kombinácii s inými terapeutickými metódami, ako je Vogelova metóda prenatálnych miestností, muzikoterapia, ergoterapia, psychomotorická terapia, terapia senzorickej integrácie, arteterapia, dramaterapia, terapia hrou, a iné.

 1. Snoezelen ako pedagogicko-podporný prístup alebo podporná edukačná metóda, ktorá je zameraná na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Pedagóg alebo vychovávateľ aplikuje Snoezelen v rámci tohto smeru, s prihliadnutím na špecifiká jednotlivca, s nasledujúcimi cieľmi:
 • podpora kognitívnych procesov,
 • všeobecná aktivácia na podporu procesov učenia,
 • rozšírenie poznávania a skúseností o okolitom svete,
 • podpora vnímania a intenzívne prijímanie podnetov,
 • zlepšenie koncentrácie,
 • podpora sebarealizácie,
 • socializácia a integrácia do sociálnych štruktúr,
 • uvoľnenie.

Niektoré z cieľov sú želateľné aj pri terapeuticky orientovanom prístupe, ale tu je v popredí najmä pedagogická podpora. Z pedagogického aspektu predstavuje Snoezelen pre jednotlivca neobyčajnú slobodu pri výbere činností. Pedagóg môže dieťa viesť a premyslieť si priebeh jednotky v Snoezelene. Táto možnosť neprotirečí pôvodnému zámeru a princípu slobodnej voľby. Naopak, veľa detí a mládeže má problém zotrvať v koncentrácii dlhší čas bez usmerňovania (Mertens, 2003).

U jedincov so špeciálnymi potrebami je hlavným cieľom celkové uvoľnenie, lebo sú často vystavení značnému napätiu a stresu. Obzvlášť v zariadeniach s celodenným alebo celoročným pobytom, kde je obmedzený priestor a stále rovnaké prostredie, ktoré môže tento stres vytvárať. Snoezelen miestnosť je na školách využívaná ako úplne iné prostredie na rozdiel od prostredia typicky školského. Cieľom je umožniť žiakom zažiť nové situácie, vybudovať si nové väzby, vzájomne sa viac poznávať, rozvíjať a stimulovať zmysly, nájsť miesto pre riešenie vzájomných problémov, alebo len zmeniť priestor školskej triedy.

 1. Snoezelen ako voľnočasová aktivita

Posledným spôsobom je využitie Snoezelenu ako ponuky voľného času a uvoľnenia. Za istých predpokladov môže byť ponukou pre každého, vo všetkých vekových kategóriách.

Pokiaľ ponúkame Snoezelen ako voľnočasovú aktivitu, tak ponúkame nové zážitky, fyzické i psychické upokojenie, zotavenie, harmonizáciu, načerpanie síl a výber príjemných aktivít. Dá sa aplikovať bez priameho vopred plánovaného terapeutického alebo pedagogického zámeru. Najdôležitejšou zásadou je však sloboda voľby, voľnosť a dostatok času.

Sprievodca dáva impulz, predstavuje jednotlivé zariadenia, pozoruje a prípadne v nebezpečnej situácii zasahuje. Klienta motivuje prostredie samotné, predmety, materiály, technika a pomôcky, ktoré vedú k aktivácii a stimulácii. Podľa možností si klient môže sám vybrať, zvoliť si napr. zvukovú kulisu, a tým si vytvoriť individuálnu príjemnú atmosféru.

 

Autorka: Mgr. Daniela Ponechalová

Použitá literatúra:

HRČOVÁ, J. 2009, Snoezelen a jeho význam pri práci s osobami s mentálnym postihnutím. Bakalárska práca. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2009

MERTENS, K.: 2003.  Snoezelen – eine Einführung in die Praxis. Dortmund: Verlag modernes Lernen, 2003. 142 s. ISBN 3-8080-0518-1

NIEHOFF, D.: 2007. Basale Stimulation und Kommunikation. 2. Auflage. Troisdorf: Bildungsverlag EINS, 2007. 152 s. ISBN 978-3-427-04863

PAGLIANO, P. 2001: Using a Multisensory Environment, London: David Fulton Publishers, 2001, ISBN 1-85346-716-2

PONECHALOVÁ, D.: 2009 Snoezelen – Úvod do tématiky. Bratislava: 3lobit, o. z., 2009. 15 s.

VITÁSKOVÁ, K.: Využití multismyslové metody Snoezelen u osob s mentálním postižením. Dizertačná práca. Brno: Masarykova Univerzita, 2007

SCHWANECKE, F.: 2004 Snoezelen Möglichkeiten und Grenzen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 2004. 160 s. ISBN 3-88617-310-0

www.flaghouse.com

www.isna.de

www.worldwideSnoezelen.nl

Zdroj ilustračného obrázku: www.multisensoryenvironments.com