Skip to main content

Dôležitosť vhodne pripraveného prostredia pre osoby s poruchou autistického spektra

Článok ukazuje aké parametre a vlastnosti by mala mať Snoezelen miestnosť určená pre klientov s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Navrhuje tipy na vhodné pomôcky a hovorí tiež o tom, ako upraviť svoj prístup, aby vyhovoval osobám s autizmom.

Prostredie by malo byť bezpečné a predvídateľné

Pre klienta by sme mali byť čitateľní, reagovať pokojne jednoduchým gestom alebo slovom, bez prejavov nepokoja alebo pobehovania. Znásobuje to pocit bezpečia a znižuje stres a úzkosť klienta. Dôležitá je aj predvídateľnosť. Vopred ho informovať jemu vhodným komunikačným prostriedkom, že bude mať Snoezelen. V závislosti od kognitívnej úrovne možno použiť piktogram alebo iný predmet spôsobom, ktorému bude klient rozumieť. Počas stretnutia je vhodné mať pre klienta nejaký vizualizovaný orientačný bod o jeho dĺžke, rovnako ho informovať o aktivite, ktorá bude nasledovať po stretnutí.

Prostredie musí byť bez požiadaviek

Podľa možností nekladieme otázky, neriadime, nedávame inštrukcie, nezačíname hovorenie, skôr uprednostňujeme ticho/mlčanie a pozorovanie. Spočiatku sa požaduje sloboda a ponechanie výberu na jednotlivca.

Prostredie musí dávať možnosť výberu

Výber klienta sa rešpektuje, napríklad či si praje ležať, alebo skúmať nejakú vec, je mu to dovolené. Dôležité je poskytnúť mu dostatok možností výberu a povzbudiť/splnomocniť klienta vybrať si. U niektorých klientov je vhodné použiť určitý komunikačný prostriedok, napríklad komunikačnú knihu s fotografiami vybavenia, alebo umožniť výber z dvoch kartičiek.

V Snoezelen miestnosti je vhodné mať

  • interaktívne zariadenia, prepojené s riadiacim zariadením, s ktorými môže klient rozmanito manipulovať,
  • zariadenia, ktoré poskytujú silné somatické podnety na proprioceptívny, kinestetický, hmatový systém a hlboký tlak,
  • rozmanité hudobné nástroje alebo systém, ktorý dokáže reprodukovať aspoň tri rôzne výbery,
  • minimálne jednu pomôcku alebo zariadenie, ktoré podnieti k potešeniu a zábave (Messbauer, 2008).

 

Zdroj:

Mgr. Daniela Ponechalová. Snoezelen pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra. Príručka vhodných terapií pre klientov s PAS a príklady dobrej praxe, vydalo Autistické centrum Andreas, ISBN 978-80-970549-8-4.

Zdroj ilustračného obrázku: www.rompa.com