Skip to main content

Snoezelen a autizmus – pravidlá pôsobenia terapeuta

Text text prináša tipy a pravidlá, ktoré by mal terapeut osôb s autizmom a Aspergerovým syndrómom v multisenzorickej miestnosti dodržiavať, aby Snoezelen jednotka prebiehala úspešne a mala na klienta pozitívny dopad.

Linda Messbauer (2008), odborníčka pracujúca s klientmi Snoezelen metódou s dlhoročnými skúsenosťami, vymedzila nasledovné pravidlá pôsobenia terapeuta:

 • Podľa možností pred vstupom do miestnosti povedať klientovi, čo sa od neho očakáva a že je v poriadku, ak sa hrá a má radosť alebo nie. Je to na ňom.
 • Sprevádzať jednotlivca do stredu multisenzorického prostredia, pričom zo začiatku môže byť zapnuté iba bežné osvetlenie.
 • Nehovoriť “sadni si” alebo iné inštrukcie, skôr sa stiahnuť do úzadia.
 • Zostať ticho a hovoriť iba na podnet od klienta, použiť neverbálnu komunikáciu v maximálnej možnej miere, pri potrebe niečo povedať použiť tichý hlas.
 • Môže byť nutné dať klientovi “povolenie”, aby niečo urobil, pretože mnohí sú naučení nechytať a pýtať si povolenie.
 • Postupne pokračujte s možnosťami, ktoré miestnosť ponúka a pozorujte individuálnu senzorickú reakciu, identifikujte zariadenie, ktoré môže byť použité ako motivačné.
 • Zaregistrujte proces relaxácie, zamerajte sa na znaky ako hlboké dýchanie, zníženie svalového napätia, zívanie, zmeny v rýchlosti pohybu a upokojenie.
 • Rozpoznajte u klienta neverbálnu komunikáciu zážitku a jeho intenzitu, ktorá závisí od podnetov, ktoré dostáva.
 • Keď sa klient cíti bezpečne a dáva neprerušovane najavo znaky relaxácie, pripravte v miestnosti nový podnet, aby sa prispôsobil, adaptoval.
 • Keď sa zapne nejaké zariadenie, buďte v blízkosti jednotlivca, nehovorte nič, počkajte na jeho reakciu. V mnohých prípadoch Vás klient bude hľadať na “vyriešenie problému” prostredníctvom očného kontaktu, chytenia za ruku.
 • Nastavte miestnosť tak, aby ste boli medzi klientom a odmenou – tým sa vytvára vzťah a dôvera.
 • Používajte len pozitívnu alebo neutrálnu podporu.
 • Nerobte rýchle úsudky a nezamieňajte si svoju senzorickú skúsenosť s klientovou.
 • Zostaňte pozorní voči následnému správaniu sa klienta a efektu stretnutia.

Po stretnutí, keď sa dvere miestnosti zatvoria, nedochádza k ukončeniu procesu. Niekedy sú reakcie na udalosti v multisenzorickom prostredí zjavné až následne. Rozoznávame tri druhy prejavu “vo vzťahu k svetu” u ľudí s poruchou autistického spektra: pasívny – nereaguje, oponent – odmieta, aktívny, ale bizarný – reaguje, ale neprimeraným spôsobom. Vo vzťahu s modalitami reakcií klientov navštevujúcich Snoezelen miestnosť je preto zaujímavé ich nasledné pozorovanie aj mimo miestnosti za účelom zistenia, či dochádza k určitému správaniu aj po stretnutí. Vyžaduje si to však výmenu informácií a úzku spoluprácu medzi kolegami.

 

Zdroj:

Mgr. Daniela Ponechalová. Snoezelen pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra. Príručka vhodných terapií pre klientov s PAS a príklady dobrej praxe, vydalo Autistické centrum Andreas, ISBN 978-80-970549-8-4.

Zdroj ilustračného obrázku: www.kidscreektherapy.com