Skip to main content

Vplyv Snoezelenu u osôb s poruchou autistického spektra

V tomto článku nájdete odpoveď na otázku, akým spôsobom Snoezelen pôsobí na osoby s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Text ukazuje, že pobyt v multisenzorickej miestnosti má pre ľudí s autizmom pozitívny prínos a sumarizuje hlavné pozitívne efekty Snoezelen jednotiek na klienta.

Je možné konštatovať, že vplyvom aplikovania Snoezelen terapie u klientov s PAS dochádza k nasledovným pozitívnym výsledkom:

 • zvýšená schopnosť relaxácie a uvoľnenia sa,
 • zvýšená schopnosť koncentrácie a dlhšie zotrvanie pri aktivite,
 • zlepšenie porozumenia individuálnemu zmyslovému vnímaniu, zmena senzitivity,
 • rozvoj sociálnych zručností,
 • rozvoj komunikačných zručností,
 • zlepšenie interakcie medzi personálom a klientom,
 • zvýšenie iniciatívy a spontánnosti,
 • rozšírenie repertoáru schopností,
 • redukcia potreby sebastimulujúceho správania,
 • zníženie výskytu agresívneho a autoagresívneho správania,
 • zníženie stresu a napätia.

Z vyššie uvedených výsledkov hodnotím využívanie metódy Snoezelen u klientov s PAS ako veľmi prospešné a navodzujúce pozitívne zmeny v správaní. Dôležité je vedieť nájsť vhodný spôsob práce s touto skupinou klientov v prostredí Snoezelen. V súvislosti s tým si dovolím citovať Lindu Messbauer (2008): „Napriek tomu v Snoezelene a pri práci s klientmi s PAS neexistuje priamy vzťah medzi príčinou a následkom, neexistuje recept/návod pre všetkých. Čo je možné vždy, je príležitosť pre veľmi individualizovaný proces, pre motiváciu, odmenu a povzbudenie klienta robiť pozitívne zmeny pre seba samého. Snoezelen je miestom výberu a uskutočňovania praktických zmien, lebo je bezpečný, predvídateľný a možno povedať aj zábavný. Je to miesto nových výziev, pretože tu nedochádza ku stresu z očakávania, čím dovoľujeme klientovi zažiť skúšanie bez strachu.“

 

Zdroj:

Mgr. Daniela Ponechalová. Snoezelen pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra. Príručka vhodných terapií pre klientov s PAS a príklady dobrej praxe, vydalo Autistické centrum Andreas, ISBN 978-80-970549-8-4.

Zdroj ilustračného obrázku: myplaceboro.co.uk