Skip to main content

Snoezelen umožňuje relaxáciu i reminiscenciu

Rozhovor vznikol dňa 4. októbra 2013 v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb na Škultétyho ulici 329 vo Veľkom Krtíši, kde poskytujú služby dospelým a seniorom s postihnutím. Zamestnankyne zariadenia nám priblížili, akými spôsobmi sa dá Snoezelen využiť pri rozvoji, relaxácii i reminiscencii. Rozhovor viedli PaedDr. Jana Hrčová a M. A. Peter Mészáros....

Multisenzorické prostredie ako nová cesta pre podporu detí s viacnásobným postihnutím

Rozhovor vznikol dňa 3. októbra 2013 v Spojenej škole internátnej na ulici Z. Nejedlého 41 v Leviciach, ktorá vzdeláva deti s mentálnym, kombinovaným postihnutím a autizmom v predškolskom a školskom veku. Rozhovor sa venuje najmä terapeutickému využitiu Snoezelenu u detí s ťažkým kombinovaným postihnutím. Rozhovor viedla PaedDr. Jana Hrčová....

Snoezelen pomáha pri budovaní vzťahu s dieťaťom

Rozhovor vznikol dňa 24. septembra 2013 v Detskom domove Svetluška na Kollárovej 29 v Banskej Bystrici, kde sú trvalo či dočasne umiestnené deti s rôznymi formami a stupňami zdravotného znevýhodnenia i deti bez postihnutia. Pracovníčky zariadenia nám v rozhovore priblížili ako im Snoezelen pomáha nadviazať emocionálny kontakt s dieťaťom a v čom prehlbuje vplyv iných intervencií. Rozhovor viedol M. A. Peter Mészáros....

Snoezelen možno spojiť s canisterapiou

Rozhovor vznikol dňa 18. septembra 2013 v Domove sociálnych služieb v Giraltovciach, ktorý poskytuje služby klientom s mentálnym, telesným, zmyslovým, kombinovaným postihnutím alebo psychickými poruchami. Pracovníčky zariadenia nám v rozhovore porozprávali najmä o voľnočasovom využití Snoezelen miestnosti a o prepojení multisenzorickej terapie a canisterapie. Rozhovor pripravili a viedli PaedDr. Jana Hrčová a Mgr. Zuzana Pavlíková....

Multisenzorická miestnosť ako priestor na komplexnú diagnostiku

Rozhovor vznikol dňa 14. septembra 2013 v Domove sociálnych služieb profesora Karola Matulaya pre deti a dospelých na Lipského 13 v Bratislave, ktorý slúži ako ambulantné a pobytové zariadenie pre klientov s mentálnym postihnutím alebo s poruchou autistického spektra. Rozhovor nám priblížil najmä možnosti využitia multisenzorického prostredia v procese diagnostiky a pozitívny efekt Snoezelenu na komunikáciu a sociálne správanie klientov. Rozhovor pripravili a viedli Mgr. Zuzana Pavlíková a PaedDr. Jana Hrčová....

Snoezelen prostredie je skvelé na rozvíjanie potenciálu klienta

Rozhovor vznikol dňa 18. júla 2013 v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA na Sibírskej ulici 69 v Bratislave, kde pracujú s deťmi i dospelými s ťažkým kombinovaným postihnutím. V rozhovore sa dozviete o možnostiach, ktoré Snoezelen prináša v oblasti terapie a vzdelávania týchto klientov. Rozhovor pripravili a viedli PaedDr. Jana Hrčová a Mgr. Zuzana Pavlíková. ...

Snoezelen – nový prístup pre ľudí so stareckou demenciou

Terapeut Walter Jacob vo svojej prednáške vychádza z vlastných dlhoročných skúseností so starostlivosťou o osoby s demenciou. Využíva ľahko zrozumiteľné príklady a analógie, aby ukázal akým spôsobom demencia mení osobnosť i zmyslové vnímanie seniorov. Následne vysvetľuje, prečo je práve metóda Snoezelen veľmi efektívna pri terapii týchto klientov. Prednášku uzatvárajú dva krásne príklady pozitívneho dopadu Snoezelenu na seniorov s demenciou....